Important inventions in ancient China

中国古代的重要发明中國古代的重要發明

造纸术造紙術zào zhǐ shù印刷术印刷術yìn shuā shùshì中国中國zhōng guó古代古代gǔ dàideliǎngxiàng重要重要zhòng yào发明發明fā míng造纸术造紙術zào zhǐ shùwèi文明文明wén míng传承傳承chuán chéngdàiláilexīnde载体載體zài tǐ印刷术印刷術yìn shuā shù造就造就zào jiùle文明文明wén míng传播傳播chuán bōdexīn媒介媒介méi jiè它们它們tā menduì人类人類rén lèi政治政治zhèng zhì经济經濟jīng jì文化文化wén huàděnghěnduō方面方面fāng miàn产生産生chǎn shēngle重要重要zhòng yào影响影響yǐng xiǎngwèi世界世界shì jiè文明文明wén míngde传播傳播chuán bō发展發展fā zhǎnzuòchūle巨大巨大jù dà贡献貢獻gòng xiàn中国中國zhōng guó发明發明fā míng印刷术印刷術yìn shuā shùyǒuzhe独特獨特dú tède物质物質wù zhì基础基礎jī chǔ技术技術jì shù条件條件tiáo jiànzhǐde应用應用yìng yòngshì印刷术印刷術yìn shuā shù发明發明fā míngde基本基本jī běn前提前提qián tí中国中國zhōng guóhěnzǎojiù发现發現fā xiànbìng使用使用shǐ yòngqínwǎnyǒuwán南北朝南北朝nán běi cháo时期時期shí qī中国中國zhōng guó掌握掌握zhǎng wòle成熟成熟chéng shúdezhì技术技術jì shù作为作爲zuò wéizhǐde发明發明fā míngguózǎozài印刷术印刷術yìn shuā shù发明發明fā míng以前以前yǐ qián中国中國zhōng guóde造纸术造紙術zào zhǐ shùjiù经历經歷jīng lìle辉煌輝煌huī huángde发展發展fā zhǎn历程歷程lì chéng西汉西漢xī hàn时期時期shí qī中国中國zhōng guó发明發明fā mínglezhǐ公元公元gōng yuán105nián东汉東漢dōng hàn蔡伦蔡倫cài lún总结總結zǒng jié前人前人qián rén经验經驗jīng yàn改进改進gǎi jìn造纸造紙zào zhǐ工艺工藝gōng yì开辟開闢kāi pìle后代後代hòu dàizhǐ制造製造zhì zào技术技術jì shùde先河先河xiān hé实现實現shí xiànle造纸造紙zào zhǐ技术技術jì shùshǐshàngde重要重要zhòng yào突破突破tū pò随着隨著suí zhe造纸造紙zào zhǐ技术技術jì shùde发展發展fā zhǎnzhǐ逐渐逐漸zhú jiàn普及普及pǔ jídào人类人類rén lèi生活生活shēng huózhōngwèijìn南北朝南北朝nán běi cháo时期時期shí qī中国中國zhōng guó纸张紙張zhǐ zhāngde使用使用shǐ yòng进入進入jìn rù转折轉折zhuǎn zhé时期時期shí qī公元公元gōng yuán404nián东晋東晋dōng jìn桓玄桓玄huán xuán颁布頒布bān bùzhǐdàijiǎnlìng终止終止zhōng zhǐle简牍簡牘jiǎn dú书写書寫shū xiěde历史歷史lì shǐzhǐ终于終于zhōng yú成为成爲chéng wéi主要主要zhǔ yàode书写書寫shū xiě材料材料cái liào人们人們rén menxuǎnyòngténg树皮樹皮shù pízhúděng作为作爲zuò wéi造纸造紙zào zhǐ原料原料yuán liàobìng运用運用yùn yòng施胶施膠shī jiāo涂布塗布tú bù染色染色rǎn sèděng造纸造紙zào zhǐ加工加工jiā gōng技术技術jì shù使使shǐ纸张紙張zhǐ zhāng变得變得biàn de物美价廉物美價廉wù měi jià lián造纸术造紙術zào zhǐ shùde发明發明fā míng带来帶來dài láile书写書寫shū xiě材料材料cái liàode根本性根本性gēn běn xìng变革變革biàn gégèngwèi印刷术印刷術yìn shuā shùde发明發明fā míng提供提供tí gōngle重要重要zhòng yàode印刷印刷yìn shuā材料材料cái liào

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.