I have been learning Chinese for three years

我学汉语三年了我學漢語三年了

3150

大龙大龍Dàlóng今天今天jīn tiānle

苏南蘇南Sūnán怎么怎麽zěn mele

大龙大龍Dàlóngzài学校學校xué xiào门口門口mén kǒu遇到遇到yù dàowèilǎo奶奶奶奶nǎinaiwèntīngdǒng

苏南蘇南Sūnán怎么怎麽zěn mehuìtīngdǒng

大龙大龍Dàlóng开始開始kāi shǐshuōdeshì方言方言fāng yán后来後來hòu láicáishuō普通话普通話pǔ tōng huà但是但是dàn shì普通话普通話pǔ tōng huàde口音口音kǒu yīnhěnzhòngháishì明白明白míng bái

苏南蘇南Sūnán难怪難怪nán guàitīngdǒng后来後來hòu láine

大龙大龍Dàlóng多亏多虧duō kuīle吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī刚好剛好gāng hǎodào学校學校xué xiào门口門口mén kǒu顺便順便shùn biànbānglewèilǎo奶奶奶奶nǎinai

苏南蘇南Sūnántàihǎole不过不過bù guò中国中國zhōng guóyǒu这么這麽zhè meduō方言方言fāng yánlián很多很多hěn duō中国人中國人zhōng guó réndōutīngdǒnggèng不要不要bù yàoshuō外国外國wài guórénletīngdǒng没关系沒關係méi guān xìbié难过難過nán guòle

大龙大龍Dàlóngxué汉语漢語hàn yǔniánleyuèxuéyuè觉得覺得jué denán

苏南蘇南Sūnánxué汉语漢語hàn yǔsānniánle虽然雖然suī rán汉语漢語hàn yǔ有点有點yǒu diǎnnán但是但是dàn shìyuèxuéyuè喜欢喜歡xǐ huān

大龙大龍Dàlóng英语英語yīng yǔ相比相比xiāng bǐ汉字漢字hàn zì非常非常fēi cháng特别特別tè biéshàng高中高中gāo zhōngde时候時候shí hòu认识認識rèn shílewèi中国中國zhōng guó朋友朋友péng yǒugěi介绍介紹jiè shàole中国中國zhōng guóde文化文化wén huà汉字漢字hàn zìcóng时候時候shí hòu开始開始kāi shǐduì汉语漢語hàn yǔgǎn兴趣興趣xìng qù所以所以suǒ yǐzài高中高中gāo zhōng大学大學dà xuédōu选修選修xuǎn xiūle汉语漢語hàn yǔ中国中國zhōng guó文化文化wén huà但是但是dàn shì时候時候shí hòu身边身邊shēn biānde中国人中國人zhōng guó rénhěnshǎoxué汉语漢語hàn yǔderénduō没有沒有méi yǒuhěnhǎode语言語言yǔ yán环境環境huán jìng口语口語kǒu yǔ听力聽力tīng lì阅读閱讀yuè dú语法語法yǔ fǎchàdeduō因此因此yīn cǐ计划計劃jì huà毕业畢業bì yèjiùlái中国中國zhōng guó继续繼續jì xù学习學習xué xí

苏南蘇南Sūnán原来原來yuán láishì这样這樣zhè yàng开始開始kāi shǐxué汉语漢語hàn yǔde

大龙大龍Dàlóngne

苏南蘇南Sūnánxiǎo时候時候shí hòugēn爸爸爸爸bà bàlái中国中國zhōng guó旅行旅行lǚ xíngchīguòhěnduō中国中國zhōng guódeměishíjiùàishàngle中国中國zhōng guócài后来後來hòu láixiǎngxuézuògèngduōde中国中國zhōng guócài品尝品嘗pǐn chánggèngduōde中国中國zhōng guóměishí所以所以suǒ yǐjiùlái中国中國zhōng guó学习學習xué xíle

大龙大龍Dàlóng既然既然jì rán这样這樣zhè yàng我们我們wǒ menjiùduō认识認識rèn shí一些一些yī xiē中国中國zhōng guó朋友朋友péng yǒu好好好好hǎo hǎo练习練習liàn xí我们我們wǒ mende汉语漢語hàn yǔba

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *