How to eat hot pot

火锅的吃法火鍋的吃法

zài寒冷寒冷hán lěngde冬天冬天dōng tiānchīdùn暖暖的暖暖的nuǎn nuǎn de火锅火鍋huǒ guōshì很多很多hěn duōrénxīnzhōngde美好美好měi hǎo画面畫面huà miàn

火锅火鍋huǒ guō普通普通pǔ tōngde中餐中餐zhōng cāncài不同不同bù tóng普通普通pǔ tōngde中餐中餐zhōng cānshì烹饪烹飪pēng rènhǎo以后以後yǐ hòuduānshàngzhuōjiù可以可以kě yǐchīér火锅火鍋huǒ guōshì很多很多hěn duō半成品半成品bàn chéng pǐncàiduānshàngzhuōyóu自己自己zì jǐ亲手親手qīn shǒu烹饪烹飪pēng rèn因此因此yīn cǐ大家大家dà jiā必须必須bì xū了解瞭解liǎo jiě火锅火鍋huǒ guōdechīcáinéngchīdegènghǎo

首先首先shǒu xiān部分部分bù fènshícáizàiguōzhōngtàngshúzhè需要需要xū yàoxiān了解瞭解liǎo jiě哪些哪些nǎ xiēshícái容易容易róng yìshú哪些哪些nǎ xiēshícái容易容易róng yìshú一般来说一般來說yī bān lái shuō比较比較bǐ jiàocuìnèndeshícái可以可以kě yǐfàngguōzhōngtàngshú比如比如bǐ rú菠菜菠菜bō cài豌豆苗豌豆苗wān dòu miáo肝片肝片gān piànděngxiàng毛肚毛肚máo dǔ菌肝菌肝jùn gān牛肉牛肉niú ròuděng容易容易róng yìshúde需要需要xū yàoduōtàngzhǔ一会儿一會兒yī huìrzhǔde时间時間shí jiāntàicháng食物食物shí wùhuìbiànlǎo时间時間shí jiāntàiduǎn食物食物shí wùshìshēngde

其次其次qí cìyào一些一些yī xiē需要需要xū yào经过經過jīng guòcháng时间時間shí jiān加热加熱jiā rècáinéngchīdeshícáifàngjìnguōzhōngzhǔshú比如比如bǐ rú肉丸肉丸ròu wán香菇香菇xiāng gū土豆土豆tǔ dòuděngyào注意注意zhù yìzàitàngzhǔshícáishíxiānhūnhòude顺序順序shùn xù

如果如果rú guǒ喜欢喜歡xǐ huānwèi可以可以kě yǐzài火锅火鍋huǒ guōbiānshàngtàngzhǔshícái如果如果rú guǒ喜欢喜歡xǐ huān清淡清淡qīng dàn一些一些yī xiēde味道味道wèi dào可以可以kě yǐzài中间中間zhōng jiāntàngzhǔ火锅火鍋huǒ guōzhōngyàofàng一些一些yī xiē蔬菜蔬菜shū cài豆制品豆製品dòu zhì pǐn比如比如bǐ rú芹菜芹菜qín cài油麦菜油麥菜yóu mài cài白菜白菜bái cài豆腐豆腐dòu fǔděng可以可以kě yǐ补充補充bǔ chōng维生素維生素wéi shēng sù防止防止fáng zhǐ上火上火shàng huǒ”。

chī火锅火鍋huǒ guōde同时同時tóng shí可以可以kě yǐbēichá这样這樣zhè yàngnéngrànghuànhuàn口味口味kǒu wèi减轻减輕jiǎn qīng火锅火鍋huǒ guōdegǎnchī火锅火鍋huǒ guō以后以後yǐ hòubàn小时小時xiǎo shíhái可以可以kě yǐchī一些一些yī xiē水果水果shuǐ guǒ比如比如bǐ rú梨子梨子lí zi苹果蘋果píng guǒ橙子橙子chéng ziděng可以可以kě yǐ帮助幫助bāng zhù消化消化xiāo huà那些那些nà xiē油腻油膩yóu nìde食物食物shí wù

chī什么什麽shén me怎么怎麽zěn mechī这些這些zhè xiēdōushìchī火锅火鍋huǒ guōde学问學問xué wènduō练习練習liàn xíjiùnéngchīdàozuì美味美味měi wèide火锅火鍋huǒ guō

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *