How to define success

如何定义成功如何定義成功

小时候小時候xiǎo shí hòu我们我們wǒ men经常經常jīng chángbèiwènxiǎng成为成爲chéng wéi什么样什麽樣shén me yàngderén很多很多hěn duō孩子孩子hái zihuìshuō成功成功chéng gōngderén但是但是dàn shì什么什麽shén meshì成功成功chéng gōngne

dāng我们我們wǒ men谈论談論tán lùn成功成功chéng gōng自然自然zì ránhuì想到想到xiǎng dào名声名聲míng shēng巨大巨大jù dàde财富財富cái fùhěnchángduàn时间時間shí jiān电视電視diàn shìshàngde成功成功chéng gōng人士人士rén shì形象形象xíng xiàng总是總是zǒng shìhěn有钱有錢yǒu qián或者或者huò zhěyǒu权力權力quán lìderén慢慢慢慢màn màn意识意識yì shídào我们我們wǒ menduì成功成功chéng gōngde看法看法kàn fǎshìhěn狭隘狹隘xiá àide很多很多hěn duō有钱有錢yǒu qiánrénhuì感到感到gǎn dào迷茫迷茫mí máng很多很多hěn duōyǒu权力權力quán lìderénhuì迷失迷失mí shī自我自我zì wǒ

拥有擁有yōng yǒu积极積極jī jíde生活生活shēng huó态度態度tài dù幸福幸福xìng fúde生活生活shēng huó这些這些zhè xiēcáishìzuì宝贵寶貴bǎo guìde如果如果rú guǒnéng快乐快樂kuài lè生活生活shēng huó那么那麽nà mezhèrénjiùshì成功成功chéng gōngde

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply