How to be a lucky one?

如何成为幸运儿?如何成為幸運兒?

生活生活shēng huózhōng有的有的yǒu derénshuō自己自己zì jǐshì幸运儿幸運兒xìng yùn ér有的有的yǒu derénshuō自己自己zì jǐshì倒霉蛋倒黴蛋dǎo méi dàn经过經過jīng guòduōnián研究研究yán jiū之后之後zhī hòu心理学家心理學家xīn lǐ xué jiā发现發現fā xiàn这些這些zhè xiērénzhōng的确的確dí quèyǒurén运气運氣yùn qì更好更好gèng hǎo因为因爲yīn wèi他们他們tā men掌握掌握zhǎng wòle抓住抓住zhuā zhùhǎoyùnde秘诀秘訣mì jué从而從而cóng érzài生活生活shēng huózhōng获得獲得huò dé成功成功chéng gōng下面下面xià miàn就是就是jiù shì可以可以kě yǐzài事业事業shì yè爱情愛情ài qíng生活生活shēng huózhōng获得獲得huò déhǎoyùnde秘诀秘訣mì jué

1、zǒuchūde舒适舒適shū shì如果如果rú guǒ总是總是zǒng shì害怕害怕hài pàbèi拒绝拒絕jù jué害怕害怕hài pà面对面對miàn duì尴尬尷尬gān gà那么那麽nà me比起比起bǐ qǐ那些那些nà xiē勇敢勇敢yǒng gǎn面对面對miàn duì风险風險fēng xiǎnderénhuìshǎodiào很多很多hěn duō机会機會jī huì

2、好奇好奇hào qí身边身邊shēn biānde一切一切yī qièduì什么什麽shén medōugǎn兴趣興趣xìng qùderénhuìràng别人別人bié réngǎn兴趣興趣xìng qù幸运儿幸運兒xìng yùn ér往往往往wǎng wǎng充满充滿chōng mǎn好奇好奇hào qí善于善于shàn yú观察觀察guān chá渴望渴望kě wàng了解瞭解liǎo jiě周围周圍zhōu wéide一切一切yī qiè自己自己zì jǐ放在放在fàng zài任何任何rèn héyǒu可能可能kě néng出现出現chū xiànhǎoyùnde地方地方dì fāng

3、相信相信xiāng xìn自己自己zì jǐyǒuhǎoyùnzài出席出席chū xí聚会聚會jù huìhuò商务商務shāng wù会议會議huì yì之前之前zhī qián告诉告訴gào sù自己自己zì jǐshì幸运儿幸運兒xìng yùn érnéngjiāohǎoyùn这样這樣zhè yàngjiùnénggèng自信自信zì xìnde认识認識rèn shí他人他人tā rényòngxīnde方式方式fāng shì探索探索tàn suǒ世界世界shì jiè,,zài机会機會jī huì出现出現chū xiànde时候時候shí hòu及时及時jí shí抓住抓住zhuā zhù如果如果rú guǒ不断不斷bù duàn暗示暗示àn shì自己自己zì jǐshì倒霉蛋倒黴蛋dǎo méi dàn同样同樣tóng yàngdehuì一语成谶一語成讖yī yǔ chéng chèn

4、永不永不yǒng bùyán厄运厄運è yùnláishí倒霉倒黴dǎo méiderénhuì崩溃崩潰bēng kuìér幸运幸運xìng yùnderénhuìcónghuài运气運氣yùn qìzhōng吸取吸取xī qǔ经验經驗jīng yànbiéràng失败失敗shī bàide恐惧恐懼kǒng jù停下停下tíng xià你的你的nǐ de脚步脚步jiǎo bù

5、看到看到kàn dào事物事物shì wùde光明光明guāng míngmiàn倒霉倒黴dǎo méiderén往往往往wǎng wǎng显得顯得xiǎn de更加更加gèng jiā紧张緊張jǐn zhāng焦虑焦慮jiāo lǜ消极消極xiāo jí一旦一旦yī dànyǒu什么什麽shén me事情事情shì qíng发生發生fā shēng倒霉倒黴dǎo méiderénjiùhuì注意力注意力zhù yì lì集中集中jí zhōngzàihǎodemiànérkàn积极積極jī jídemiàn积极積極jī jíderén消极消極xiāo jíderén觉得覺得jué dezhǒngrénzài生活生活shēng huózhōnghuì取得取得qǔ dégèngde成就成就chéng jiù

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply