How should we drink water?

怎么喝水最合适?怎麽喝水最合適?

我们我們wǒ mendōu知道知道zhī dàoshuǐshì生命生命shēng mìngzhīyuánměitiān应该應該yīng gāi多少多少duō shǎoshuǐ应该應該yīng gāi怎么怎麽zěn mecái合适合適hé shìne对于對于duì yú健康健康jiàn kāngde成年人成年人chéng nián rénměitiān应该應該yīng gāi补充補充bǔ chōng1500~1700毫升毫升háo shēngdeshuǐ如果如果rú guǒshì儿童兒童ér tóng应该應該yīng gāishǎo成年人成年人chéng nián réndàn随着隨著suí zhe年龄年齡nián língde增加增加zēng jiāér增加增加zēng jiā当然當然dāng rán具体具體jù tǐdeyǐnshuǐliàng还是還是hái shìyào根据根據gēn jù劳动勞動láo dòng强度强度qiáng dù出汗出汗chū hàn多少多少duō shǎo以及以及yǐ jí气温氣溫qì wēn情况情况qíng kuànglái决定决定jué dìng

shuǐ最好最好zuì hǎo不要不要bù yào选择選擇xuǎn zéhántáng饮料飲料yǐn liào代替代替dài tì纯净純淨chún jìngshuǐ温度溫度wēn dù不要不要bù yào超过超過chāo guò50摄氏度攝氏度shè shì dù,20~30摄氏度攝氏度shè shì dùdewēn开水開水kāi shuǐshì最好最好zuì hǎode温度溫度wēn dùtàigāo可能可能kě nénghuì伤害傷害shāng hài身体身體shēn tǐ不要不要bù yàotàiduōtàikuàishǎoliàngduōshì比较比較bǐ jiào科学科學kē xuédeshuǐ方法方法fāng fǎ

如何如何rú hé知道知道zhī dào今天今天jīn tiāndeshuǐgòu没有沒有méi yǒune简单簡單jiǎn dānde办法辦法bàn fǎjiùshì通过通過tōng guò尿液尿液niào yèlái判断判斷pàn duàn如果如果rú guǒ尿液尿液niào yèshìdàn黄色黃色huáng sèjiùshì基本基本jī běn正常正常zhèng cháng如果如果rú guǒshìshēn黄色黃色huáng sè说明說明shuō míng身体身體shēn tǐ处于處于chǔ yúquēshuǐ状态狀態zhuàng tài应该應該yīng gāi及时及時jí shíshuǐ如果如果rú guǒshì透明透明tòu míng无色無色wú sède说明說明shuō míngshuǐguòliàngle应该應該yīng gāi适当適當shì dàng减少减少jiǎn shǎoshuǐ现在現在xiàn zàihuìshuǐlema

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *