How did you do on the exam?

你们考得怎么样?你們考得怎麼樣?

3149

铃美鈴美Língměi昨天昨天zuó tiānde考试考試kǎo shì你们你們nǐ menkǎode怎么样怎麽樣zěn me yàng

大龙大龍Dàlóngzhè考试考試kǎo shì不仅不僅bù jǐnduō而且而且ér qiěhěnnándōuméixiěwán

苏南蘇南Sūnán尽管儘管jǐn guǎndōuxiěwánle可是可是kě shì觉得覺得jué dekǎodehǎo

铃美鈴美Língměishìdōuxiěwánlema

苏南蘇南Sūnánjiù阅读閱讀yuè dú来说來說lái shuō部分部分bù fèn汉字漢字hàn zìdōu认识認識rèn shí可是可是kě shìfàngzài一起一起yī qǐjiùkàndǒngle最后最後zuì hòu时间時間shí jiān来不及來不及lái bù jílexiěwán只好只好zhǐ hǎo随便隨便suí biànxuǎnle答案答案dá àn

大龙大龍Dàlóng觉得覺得jué de听力聽力tīng lì阅读閱讀yuè dúkǎode可以可以kě yǐxiě汉字漢字hàn zìde时候時候shí hòuyǒu从来從來cóng láiméijiànguòxiěchūlái

铃美鈴美Língměizuò阅读閱讀yuè dúde时候時候shí hòuyǒu词语詞語cí yǔ明明明明míng míngxuéguòjiùshì突然突然tū ránxiǎng起来起來qǐ láilele

大龙大龍Dàlóng以为以爲yǐ wéizhǐyǒukǎodehǎone原来原來yuán lái大家大家dà jiādōu觉得覺得jué dezhè考试考試kǎo shìhěnnán

苏南蘇南Sūnán看来看來kàn láixià我们我們wǒ mende好好好好hǎo hǎo复习複習fù xílebié难过難過nán guòle大龙大龍Dàlóng我们我們wǒ menkàn电影電影diàn yǐngba

铃美鈴美Língměishìa大龙大龍Dàlóng考试考試kǎo shìzhīqiánjiùhěn紧张緊張jǐn zhāng现在現在xiàn zài已经已經yǐ jīngkǎowánle我们我們wǒ menjiù一起一起yī qǐ放松放鬆fàng sōng放松放鬆fàng sōngba刚才剛才gāng cái有点有點yǒu diǎn难过難過nán guò但是但是dàn shìtīng起来起來qǐ lái大家大家dà jiādōu差不多差不多chà bù duō我们我們wǒ menxià继续繼續jì xù努力努力nǔ lìba

大龙大龍Dàlóngshuōdeduì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *