Hot pot

火锅火鍋

说到說到shuō dào火锅火鍋huǒ guōjǐn中国中國zhōng guóguónèijiùyǒuliùzhǒngxiānxiāng著称著稱zhù chēngde川渝川渝chuān yú火锅火鍋huǒ guō涮羊肉涮羊肉shuàn yáng ròuwéi特色特色tè sède北派北派běi pài火锅火鍋huǒ guō牛肉牛肉niú ròu海鲜海鮮hǎi xiānwéi代表代表dài biǎode粤系粵系yuè xì火锅火鍋huǒ guō快捷快捷kuài jiéxiǎoguōhuàde台式臺式tái shì火锅火鍋huǒ guōkǒugǎnsuānde云贵雲貴yún guì火锅火鍋huǒ guō以及以及yǐ jí其他其他qí tā特色特色tè sè火锅火鍋huǒ guō

2019中国中國zhōng guó餐饮餐飲cān yǐn年度年度nián dù报告報告bào gào显示顯示xiǎn shì,2018niánquánguó火锅火鍋huǒ guō实现實現shí xiàn收入收入shōu rù8757亿yuánzhànquánguó餐饮餐飲cān yǐn收入收入shōu rù(42716亿yuánde20.5%。2019nián预计預計yù jìjiāng达到達到dá dào9600亿yuán左右左右zuǒ yòu,2020nián有望有望yǒu wàng突破突破tū pò万亿萬億wàn yìyuán火锅火鍋huǒ guō行业行業háng yède收入收入shōu rùzài未来未來wèi láiháijiāng继续繼續jì xù增加增加zēng jiā

目前目前mù qián四川四川sì chuānshěng火锅火鍋huǒ guō企业企業qǐ yè数量數量shù liàng位居位居wèi jū全国全國quán guó之首之首zhī shǒu超过超過chāo guò3.5wànjiāzhànquánguódejìn三成三成sān chéng排名排名pái míngèrsānde分别分別fēn biéshì陕西陝西shǎn xīshěng(8833jiā)山东山東shān dōngshěng(7611jiā),ér火锅火鍋huǒ guōzhī重庆重慶chóng qìng居然居然jū ránwèi进入進入jìn rùqiánsānmíng仅仅僅僅jǐn jǐn位居位居wèi jū但是但是dàn shì重庆重慶chóng qìngshì火锅火鍋huǒ guō协会協會xié huì相关相關xiāng guān人士人士rén shì认为認為rèn wéizhè排名排名pái míngbìng不能不能bù néng代表代表dài biǎo重庆重慶chóng qìng火锅火鍋huǒ guōde全部全部quán bù统计統計tǒng jìzhěng重庆重慶chóng qìng范围範圍fàn wéinèi火锅火鍋huǒ guō门店門店mén diànde数量數量shù liàng达到達到dá dàole2.6wànduōjiā从业從業cóng yè人员人員rén yuán接近接近jiē jìn56wànrénzài重庆重慶chóng qìng内环內環nèi huán以内以內yǐ nèi区域區域qū yù火锅火鍋huǒ guōdiàn密度密度mì dùzuìgāo21.7jiāměi平方平方píng fāng公里公里gōng lǐ相当于相當於xiāng dāng yúměi200jiùyǒujiā火锅火鍋huǒ guōdiànzài重庆重慶chóng qìng根本根本gēn běn需要需要xū yào寻找尋找xún zhǎo火锅火鍋huǒ guōdiàn火锅火鍋huǒ guōdiàn自己自己zì jǐjiùhuìzhǎodào

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.