Hot! Hot! Hot!

热!热!热!熱! 熱! 熱!

今年今年jīn nián进入進入jìn rù六月六月liù yuè以来以來yǐ láiquánqiúduō国家國家guó jiā地区地區dì qūdōu遭遇遭遇zāo yùle极端極端jí duāngāowēn天气天氣tiān qì导致導致dǎo zhìquēshuǐtíngdiàn汽车汽車qì chē自燃自燃zì rán森林森林sēn lín火灾火灾huǒ zāi事故事故shì gù上升上升shàng shēngděng

近期近期jìn qī中国中國zhōng guóduōdōu出现出現chū xiànle热射病熱射病rè shè bìngde病例病例bìng lì热射病熱射病rè shè bìngshìzuì危险危險wēi xiǎnzuì严重嚴重yán zhòngde中暑中暑zhòng shǔ患者患者huàn zhě体温體溫tǐ wēn严重嚴重yán zhòng升高升高shēng gāo达到達到dá dào四十四十sì shíduō摄氏度攝氏度shè shì dùhuì导致導致dǎo zhì神经神經shén jīng系统系統xì tǒng肌肉肌肉jī ròu组织組織zǔ zhī凝血凝血níng xuè功能功能gōng nénggānshèn功能功能gōng néng呼吸呼吸hū xī功能功能gōng néng心血管心血管xīn xuè guǎn功能功能gōng néngděng全身全身quán shēnxìng问题問題wèn tíyǒuhěngāodebìng

气候氣候qì hòu专家專家zhuān jiā表示表示biǎo shìcháng时间時間shí jiāndegāowēnduì电力電力diàn lì保障保障bǎo zhàng公共公共gōng gòng生产生産shēng chǎn活动活動huó dòng身体身體shēn tǐ健康健康jiàn kāngdōuhuì造成造成zào chéng一定一定yī dìng影响影響yǐng xiǎng大家大家dà jiā应当應當yīng dāng尽量儘量jìn liàng避免避免bì miǎnzài高温高溫gāo wēn时段時段shí duàn进行進行jìn xíng户外戶外hù wài活动活動huó dònggāowēnxià工作工作gōng zuòde人员人員rén yuán应当應當yīng dāng缩短縮短suō duǎn连续連續lián xù工作工作gōng zuò时间時間shí jiānzàigāowēngāo湿shī环境環境huán jìngzhōng如果如果rú guǒ出现出現chū xiàn心跳心跳xīn tiào加速加速jiā sùtóuyūntóutòng呼吸呼吸hū xīchàngděng中暑中暑zhòng shǔ症状症狀zhèng zhuàngyào尽快儘快jìn kuài转移轉移zhuǎn yízhì阴凉陰凉yīn liáng通风通風tōng fēngchù休息休息xiū xi

jìnxiēniánquánqiú气候氣候qì hòu出现出現chū xiàn极端極端jí duān天气天氣tiān qìde次数次數cì shù越来越越來越yuè lái yuèduō北极北極běi jí冰川冰川bīng chuān融化融化róng huà厄尔尼诺厄爾尼諾è ěr ní nuòděng现象現象xiàn xiàngde出现出現chū xiàndōuquánqiúbiànnuǎn因素因素yīn sù有关有關yǒu guān数据數據shù jù显示顯示xiǎn shì最近最近zuì jìn50niánquánqiúbiànnuǎnzhèng前所未有前所未有qián suǒ wèi yǒude速度速度sù dù发生發生fā shēng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.