High quality sleep

高质量的睡眠高質量的睡眠

最近最近zuì jìn美国美國měi guó科学家科學家kē xué jiā发表發表fā biǎolexiàng研究研究yán jiū结果結果jié guǒ显示顯示xiǎn shì只有只有zhǐ yǒuzài进入進入jìn rù深度深度shēn dù睡眠睡眠shuì miánshí大脑大腦dà nǎozhōngde血液血液xuè yècáihuì退出退出tuì chūràng脑脊液腦脊液nǎo jǐ yè进入進入jìn rùbìng清洗清洗qīng xǐ大脑大腦dà nǎozhōngde污染污染wū rǎn垃圾垃圾lā jī这样這樣zhè yàngèrtiānshuìxǐnghòu大脑大腦dà nǎohuì变得變得biàn de清新清新qīng xīn充满充滿chōng mǎn能量能量néng liàng所以所以suǒ yǐ为了為了wèi leràng我们我們wǒ men保持保持bǎo chí大脑大腦dà nǎodezuìjiā状态狀態zhuàng tài我们我們wǒ menyào注意注意zhù yì以下以下yǐ xiàdiǎn

yào保持保持bǎo chí睡眠睡眠shuì mián充足充足chōng zú无论無論wú lùnshì晚上晚上wǎn shàng睡觉睡覺shuì jiào还是還是hái shì白天白天bái tiān睡觉睡覺shuì jiào一般一般yī bānwéi6dào7小时小時xiǎo shí其次其次qí cìyào保证保證bǎo zhèng睡眠睡眠shuì mián质量品質zhì liàng只有只有zhǐ yǒuhǎode睡眠睡眠shuì miáncáinéng促进促進cù jìn大脑大腦dà nǎozhōng血液血液xuè yède退出退出tuì chū脑脊液腦脊液nǎo jǐ yède进入進入jìn rù清洗清洗qīng xǐ大脑大腦dà nǎo当然當然dāng ránhǎode睡眠睡眠shuì mián质量品質zhì liàngyīng遵循遵循zūn xún生物钟生物鐘shēng wù zhōng规律規律guī lǜjiùshì夜晚夜晚yè wǎn睡觉睡覺shuì jiào白天白天bái tiān工作工作gōng zuò最后最後zuì hòuyàoxiǎngràng脑脊液腦脊液nǎo jǐ yè彻底徹底chè dǐ清除清除qīng chú大脑大腦dà nǎozhōngde污染污染wū rǎnyīng尽量儘量jìn liàng采用採用cǎi yòngde姿势姿勢zī shì睡觉睡覺shuì jiào

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.