Hello Kitty Film Is Coming

好莱坞将拍凯蒂猫电影好萊塢將拍凱蒂貓電影

de童年童年tóng nián伙伴夥伴huǒ bàn凯蒂猫凱蒂貓kǎi dì māo即将即將jí jiāngbèipāichéng电影電影diàn yǐngla

凯蒂猫凱蒂貓kǎi dì māo品牌品牌pǐn pái所有者所有者suǒ yǒu zhě已经已經yǐ jīng签下簽下qiān xiàle凯蒂猫凱蒂貓kǎi dì māodeshǒu电影電影diàn yǐng合同合同hé tong经过經過jīng guòniánde商讨商討shāng tǎo凯蒂猫凱蒂貓kǎi dì māo所属所屬suǒ shǔde日本日本rì běn三丽鸥公司三麗鷗公司sān lì ōu gōng sī华纳兄弟公司華納兄弟公司huá nà xiōng dì gōng sī旗下旗下qí xiàde新线电影公司新線電影公司xīn xiàn diàn yǐng gōng sī终于終於zhōng yú达成達成dá chéngle协议協議xié yì目前目前mù qián电影電影diàn yǐngde情节情節qíng jiéháiméidìng下来下來xià lái三丽鸥公司三麗鷗公司sān lì ōu gōng sīzàifèn声明聲明shēng míngzhōng表示表示biǎo shì,”jiānghuì立即立即lì jí开始開始kāi shǐ寻找尋找xún zhǎo编剧編劇biān jù创意創意chuàng yì人才人才rén cái。”

zài过去過去guò qùde45niánzhèzhītóudài蝴蝶结蝴蝶結hú dié jié没有沒有méi yǒu嘴巴嘴巴zuǐ bāde卡通卡通kǎ tōngmāodàiláileshùshí亿美元美元měi yuánde收入收入shōu rùzhè卡通卡通kǎ tōng形象形象xíng xiàng出现出現chū xiànzài服装服裝fú zhuāng玩具玩具wán jù文具文具wén jùděng商品商品shāng pǐnshang目标目標mù biāo消费消費xiāo fèi人群人群rén qún主要主要zhǔ yàoshì儿童兒童ér tóngdàn近年近年jìn niánlái凯蒂猫凱蒂貓kǎi dì māozài一些一些yī xiē成年人成年人chéng nián rén当中當中dāng zhōnghěn受欢迎受歡迎shòu huān yíng新线电影公司新線電影公司xīn xiàn diàn yǐng gōng sīzàifèn声明聲明shēng míngzhōngchēng他们他們tā menhěn高兴高興gāo xìngnéngyǒu机会機會jī huì探索探索tàn suǒ使用使用shǐ yòngzhè永恒永恆yǒng héngde知识知識zhī shi产权產權chǎn quángāi公司公司gōng sīháichēng:”几十幾十jǐ shíniánlái凯蒂猫凱蒂貓kǎi dì māode朋友朋友péng youmen一直一直yī zhíshì我们我們wǒ men共享共享gòng xiǎng文化文化wén huàde部分部分bù fèn我们我們wǒ men期待期待qī dài投入投入tóu rùdào凯蒂猫凱蒂貓kǎi dì māodezuìxīn探险探險tàn xiǎnzhōng。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center


source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply