H20901 Listening

听力(35 题,约 25 分钟)

第 一 部 分
第 1-10 题
例如:1: 

2:
3:
4:

5:

6:
7:
8:
9:
10:

第二部分


第 11-15 题

例如:

男:你  喜欢  什么  运动 ?Nǐ  xǐhuan  shénme  yùndòng ?


女: 我  最  喜欢  踢  足球 。Wǒ zuì  xǐhuan  tī  zúqiú。( D )
11:
12:
13:
14:
15:
第 16-20 题


16:
17:
18:
19:
20:

第三部分


第 21-30 题例如:


男:  小王 ,  这里  有  几  个  杯子 , 哪个是  你  的 ?(Xiǎo Wáng,  zhèlǐ yǒu jǐ ge  bēizi,nǎge shì nǐ de?)
女:  左边  那个  红色  的  是  我  的 。(Zuǒbian nàge hóngsè de shì wǒ de 。)
问:  小王 的 杯子 是 什么 色的 ?(Xiǎo  Wáng  de  bēizi  shì  shénme yánsè de?)
  A   红色hóngsè   √      B  黑色 hēisè       C  白色  báisè

21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:

第四部分


第 31-35 题
31:
32:
33:
34:
35: