Guangxi Dong Village

广西侗族村寨廣西侗族村寨

6118

广西廣西Guǎngxīshěng三江三江Sānjiāngxiàndeshānzhōngyǒu侗族侗族dòng zú村寨村寨cūn zhàijiào程阳八寨程陽八寨Chéngyáng bā zhàiměi寨子寨子zhài zi相隔相隔xiāng géyuǎndōu风雨桥風雨橋fēng yǔ qiáo连接連接lián jiē其中其中qí zhōngzuì有名有名yǒu míngde风雨桥風雨橋fēng yǔ qiáojiào永济桥永濟橋yǒng jì qiáoshì世界世界shì jiè历史歷史lì shǐmíngqiáo之一之一zhī yī

永济桥永濟橋yǒng jì qiáoshǐjiàn1920niáncháng77.76kuān3.75gāo11.52上面上面shàng miànyǒu5zuòqiáotíng19qiáolángzhěngzuòqiáoyònggēntiědīng全部全部quán bùyóu木头木頭mù tou拼接拼接pīn jiē相当相當xiāng dāng壮观壯觀zhuàng guān

那里那裏nà lǐ依山傍水依山傍水yī shān bàng shuǐ风景風景fēng jǐng秀丽秀麗xiù lì远离遠離yuǎn lí城市城市chéng shìde喧嚣喧囂xuān xiāo显得顯得xiǎn de安静安靜ān jìngyòu悠闲悠閑yōu xián寨子寨子zhài ziwàijiùshì梯田梯田tī tián那里那裏nà lǐde村民村民cūn mín现在現在xiàn zài依然依然yī rán种植種植zhòng zhíwéishēng随着隨著suí zhe旅游旅游lǚ yóu开始開始kāi shǐ发展發展fā zhǎnyǒu一些一些yī xiē村民村民cūn mínkāile民宿民宿mín sù但是但是dàn shì因为因爲yīn wèi游客游客yóu kèduō只有只有zhǐ yǒu节假日節假日jié jià rìhuì热闹熱鬧rè nào一些一些yī xiē

侗族侗族dòng zú村寨村寨cūn zhàide村民村民cūn mínháiguòzhe比较比較bǐ jiào原始原始yuán shǐde生活生活shēng huó妇女婦女fù nǚmen穿穿chuānzhe传统傳統chuán tǒngde侗族侗族dòng zú服装服裝fú zhuāngzàitián干活幹活gàn huóhuòzàicūn缝制縫製féng zhì衣服衣服yī fú古老古老gǔ lǎode风雨桥風雨橋fēng yǔ qiáobiānzuòzhexiánliáodelǎorén甚至甚至shèn zhìháiyǒu更夫更夫gēng fūràozhe村子村子cūn zi打更打更dǎ gēng提醒提醒tí xǐng大家大家dà jiā小心小心xiǎo xīnhuǒzhú

这里這裏zhè lǐ不但不但bù dàn保留保留bǎo liúle很多很多hěn duō古老古老gǔ lǎode习俗習俗xí súyǒu很多很多hěn duō特色特色tè sèměishí比如比如bǐ rú当地當地dāng dì侗族侗族dòng zúrénměitiāndōuyàode打油茶打油茶dǎ yóu cháyóu糯米糯米nuò mǐ花生花生huā shēng芝麻芝麻zhī máděng原料原料yuán liào组成組成zǔ chéngzhèshì他们他們tā mende咖啡咖啡kā fēi如果如果rú guǒdàole程阳八寨程陽八寨Chéngyáng bā zhài一定一定yī dìng不能不能bù néng错过錯過cuò guò百家宴百家宴bǎi jiā yàn百家宴百家宴bǎi jiā yànshì当地當地dāng dì侗族侗族dòng zúréndàide最高最高zuì gāo礼仪禮儀lǐ yí现在現在xiàn zài成为成爲chéng wéilefēi物质物質wù zhì文化文化wén huà遗产遺産yí chǎn保护保護bǎo hù项目項目xiàng mùměidāngyǒu特别特別tè bié尊贵尊貴zūn guìde客人客人kè réndào寨子寨子zhài ziláiměijiāměidōuhuì准备準備zhǔn bèijiǔcàidàolóu广场廣場guǎng chǎngbǎichángzhuōcóng第一第一dì yīzhuōchīdào最后最後zuì hòuzhuō非常非常fēi cháng热闹熱鬧rè nào

如果如果rú guǒ喜欢喜歡xǐ huān远离遠離yuǎn lí城市城市chéng shìyòuyǒu特别特別tè bié文化文化wén huà习俗習俗xí súde地方地方dì fāngzhè原始原始yuán shǐér小众小衆xiǎo zhòngde侗族侗族dòng zú村寨村寨cūn zhàihuìràngyǒu惊喜驚喜jīng xǐ

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *