Gild the lily

画蛇添足畫蛇添足

战国戰國zhàn guó时期時期shí qī楚国楚國chǔ guóyǒuguǎn祠堂祠堂cí tángderénzài祭祀祭祀jì sì以后以後yǐ hòuyàojiǔfēngěi工作工作gōng zuò人员人員rén yuán但是但是dàn shìjiǔgòu于是於是yú shì他们他們tā menxiǎngdào办法辦法bàn fǎ大家大家dà jiā比赛比賽bǐ sàizàishànghuàshéhuàdezuìkuàiderénjiù可以可以kě yǐjiǔ

yǒurénhuàdezuìkuài但是但是dàn shìhuàhǎo以后以後yǐ hòu发现發現fā xiàn其他其他qí tāréndōuhái没有沒有méi yǒuhuàwánjiùyòugěishéhuàlejiǎo这个這個zhè gè时候時候shí hòulìngrén刚好剛好gāng hǎohuàwánjiùjiǔqiǎngle过来過來guò láishuōshé本来本來běn láijiù没有沒有méi yǒujiǎo为什么為什麼wèi shén meyàogěihuàjiǎoneshuōwánjiùjiǔdiàole

zhè故事故事gù shìjiùjiào画蛇添足畫蛇添足huà shé tiān zú”。yònglái形容形容xíng róngzuòle多余多餘duō yúdeshì不但不但bù dàn没有沒有méi yǒu好处好處hǎo chù合适合適hé shì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.