Get married on the high-speed train

动车上结婚動車上結婚

昨天昨天zuó tiānzàicóng南宁南寧nán níngkāiwǎng广州廣州guǎng zhōude动车動車dòng chēshàngduì穿穿chuānzhe传统傳統chuán tǒng结婚結婚jié hūn服装服裝fú zhuāngde新人新人xīn rénzài车厢車廂chē xiāngshànggěi所有所有suǒ yǒurén喜糖喜糖xǐ táng动车動車dòng chē变成變成biàn chéngle他们他們tā mendehūnchē原来原來yuán láizhèduì新人新人xīn rénzài南宁南寧nán níng工作工作gōng zuòyàohuí家乡家鄉jiā xiāngbàn婚礼婚禮hūn lǐ但是但是dàn shì因为因為yīn wèi当天當天dāng tiānwǎnle如果如果rú guǒcóng南宁南寧nán níngkāichēhuídào家乡家鄉jiā xiāng需要需要xū yào小时小時xiǎo shí所以所以suǒ yǐ他们他們tā men决定決定jué dìng选择選擇xuǎn zézuòliǎng小时小時xiǎo shíde动车動車dòng chēhuíjiā这样這樣zhè yàngjiùhuì错过錯過cuò guò婚礼婚禮hūn lǐ时间時間shí jiānle动车動車dòng chēshàngde乘客乘客chéng kè纷纷紛紛fēn fēnduì新人新人xīn rén表示表示biǎo shì祝福祝福zhù fú动车動車dòng chēde工作工作gōng zuò人员人員rén yuánsònggěi他们他們tā menwǎn面条麵條miàn tiáo祝福祝福zhù fú他们他們tā mende婚姻婚姻hūn yīn长长久久長長久久cháng cháng jiǔ jiǔ

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.