Get drunk

醉酒醉酒

chīwánfànhòu父亲父親fù qīn儿子兒子ér zi一起一起yī qǐ回家回家huí jiāzhè孩子孩子hái ziduì什么什麼shén meshìdōuhěngǎn兴趣興趣xìng qù总是總是zǒng shìyǒuwánde问题問題wèn tíwèn父亲父親fù qīn爸爸爸爸bà bà,“zuìshì什么什麼shén me意思意思yì sī

父亲父親fù qīn回答回答huí dáshuōqiáo那儿那兒nà érzhànzheliǎng警察警察jǐng chá如果如果rú guǒ他们他們tā menkànchéngle那么那麼nà mejiùsuànzuìle

孩子孩子hái zishuō可是可是kě shì爸爸爸爸bà bà那儿那兒nà érzhǐyǒu警察警察jǐng chá

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply