Genius girl Gu Ailing

天才少女谷爱凌天才少女谷愛淩

谷爱凌谷愛淩gǔ ài língshì2022北京北京běi jīng冬奥会冬奧會dōng ào huìde明星明星míng xīngshì天才天才tiān cái滑雪滑雪huá xuě少女少女shào nǚ中国人中國人zhōng guó rénzuì关注關注guān zhùde焦点焦點jiāo diǎn之一之一zhī yī

作为作爲zuò wéizhōngměi混血混血hùn xiě谷爱凌谷愛淩gǔ ài líng出生出生chū shēng美国美國měi guó加州加州jiā zhōu妈妈媽媽mā māshì中国人中國人zhōng guó rén爸爸爸爸bà bàshì美国人美國人měi guó rén因为因爲yīn wèi妈妈媽媽mā mā喜欢喜歡xǐ huān滑雪滑雪huá xuě曾经曾經céng jīngshì滑雪滑雪huá xuě教练教練jiào liàn所以所以suǒ yǐcóngsānsuì开始開始kāi shǐjiù接触接觸jiē chù滑雪滑雪huá xuěle。2011nián谷爱凌谷愛淩gǔ ài líng开始開始kāi shǐ学习學習xué xí自由自由zì yóushì滑雪滑雪huá xuěbìng加入加入jiā rù专业專業zhuān yè滑雪滑雪huá xuěduì十三十三shí sānsuìjiù开始開始kāi shǐ参加參加cān jiā成人成人chéng rén比赛比賽bǐ sàinián时间時間shí jiān获得獲得huò déle50méi金牌金牌jīn pái十五十五shí wǔsuìshídàole世界杯世界杯shì jiè bēi金牌金牌jīn páibìng登上登上dēng shàng国际國際guó jì雪联雪聯xuě liánzǒng积分積分jī fēnbǎng榜首榜首bǎng shǒuwèishì不折不扣不折不扣bù zhé bù kòude天才天才tiān cái滑雪滑雪huá xuě运动员運動員yùn dòng yuán当然當然dāng rán天才天才tiān cáide背后背後bèi hòushì辛苦辛苦xīn kǔde努力努力nǔ lì汗水汗水hàn shuǐ因为因爲yīn wèi训练訓練xùn liàn受过受過shòu guò无数無數wú shùde伤痛傷痛shāng tòng最终最終zuì zhōng坚持堅持jiān chí下来下來xià láiyíngzhǒng胜利勝利shèng lìyòng实力實力shí lìràng周围周圍zhōu wéide质疑質疑zhì yí变成變成biàn chéngle掌声掌聲zhǎng shēng

除了除了chú leshì滑雪滑雪huá xuě明星明星míng xīng谷爱凌谷愛淩gǔ ài língshìxué。2020niánSAT1580fēnde优秀優秀yōu xiù成绩成績chéng jìbèi斯坦福大学斯坦福大學sī tǎn fú dà xué录取錄取lù qǔshuōbiān滑雪滑雪huá xuěbiān学习學習xué xízhèshìduìshéidōushìhěnnánde所以所以suǒ yǐyàoxiān百分之百分之bǎi fēn zhībǎide精力精力jīng lì投入投入tóu rùdào学习學習xué xíshàng解决解决jiě juéwán学习學習xué xíde事情事情shì qíng之后之後zhī hòuzài百分之百分之bǎi fēn zhībǎi投入投入tóu rùdào体育體育tǐ yù运动運動yùn dòng这样這樣zhè yàngliǎng事情事情shì qíngjiùdōunéng处理處理chǔ lǐhǎole

因为因爲yīn wèi谷爱凌谷愛淩gǔ ài língde妈妈媽媽mā mā对于對于duì yúde中国中國zhōng guó文化文化wén huà教育教育jiào yùhěn重视重視zhòng shì所以所以suǒ yǐliǎngsuì开始開始kāi shǐměinián暑假暑假shǔ jiàdōuyàohuídào北京北京běi jīng一直一直yī zhí学习學習xué xí中文中文zhōng wén现在現在xiàn zàinéngshuōkǒu流利流利liú lìde普通话普通話pǔ tōng huà因为因爲yīn wèi家庭家庭jiā tíngde教育教育jiào yù熏陶熏陶xūn táocóng心里心裏xīn lǐ认同認同rèn tóng自己自己zì jǐde中国人中國人zhōng guó rén身份身份shēn fèn因此因此yīn cǐ,2019nián放弃放弃fàng qì美国美國měi guó国籍國籍guó jí加入加入jiā rùle中国中國zhōng guó国籍國籍guó jí成为成爲chéng wéi中国中國zhōng guó国家國家guó jiā滑雪滑雪huá xuěduìdeyuán谷爱凌谷愛淩gǔ ài línghuídào中国中國zhōng guó代表代表dài biǎo中国中國zhōng guó参加參加cān jiāzhǒng比赛比賽bǐ sài希望希望xī wàng通过通過tōng guò自己自己zì jǐde例子例子lì zijiāng滑雪滑雪huá xuě运动運動yùn dòng传播傳播chuán bōdegèngyuǎn同时同時tóng shíràng更多更多gèng duōde女孩女孩nǚ háimen看到看到kàn dào女性女性nǚ xìng可以可以kě yǐ参加參加cān jiā极限極限jí xiàn运动運動yùn dòng女性女性nǚ xìng可以可以kě yǐzuòdào如此如此rú cǐ优秀優秀yōu xiù鼓舞鼓舞gǔ wǔ更多更多gèng duōde女孩女孩nǚ hái

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.