Garbage exchange gold

垃圾换黄金垃圾換黃金

zài印尼印尼yìn ní雅加达雅加達yǎ jiā dá北部北部běi bùměi周二週二zhōu èr居民居民jū míndōuhuìdàizhe垃圾垃圾lā jī垃圾垃圾lā jī银行銀行yín háng因为因為yīn wèi这里這裡zhè lǐ鼓励鼓勵gǔ lì居民居民jū mín环保環保huán bǎodāng居民居民jū mín累计累計lěi jìdào一定一定yī dìng数量數量shù liàngde垃圾垃圾lā jī可以可以kě yǐhuàn黄金黃金huáng jīn垃圾垃圾lā jīde价格價格jià gé根据根據gēn jù类型類型lèi xíng数量數量shù liàng定价定價dìng jià垃圾垃圾lā jī银行銀行yín hánghuìjiāng垃圾垃圾lā jīmàigěi政府政府zhèng fǔ最后最後zuì hòuqiánhuì进入進入jìn rù居民居民jū mínzàizhè银行銀行yín hángde账户帳戶zhàng hùdāng累计累計lěi jìdào50美元美元měi yuánde时候時候shí hòu居民居民jū mínhuì得到得到dé dào同等同等tóng děng价值價值jià zhíde1黄金黃金huáng jīndāng他们他們tā men累计累計lěi jìyǒu5黄金黃金huáng jīnde时候時候shí hòujiùnéng当铺當鋪dàng pù兑换兌換duì huàn真的真的zhēn de黄金黃金huáng jīnle成功成功chéng gōngyòng垃圾垃圾lā jīhuàndào黄金黃金huáng jīnderéndōuhěn开心開心kāi xīnshéi喜欢喜歡xǐ huān黄金黃金huáng jīnne

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.