From online payment to self-service supermarkets

从网络支付到无人超市從網絡支付到無人超市

支付宝支付寶zhī fù bǎo微信微信wēi xìn支付支付zhī fùzài中国中國zhōng guóhěnshòu欢迎歡迎huān yíng可以可以kě yǐràng人们人們rén menzài任何任何rèn hé地方地方dì fāng进行進行jìn xíng网上網上wǎng shàng支付支付zhī fù甚至甚至shèn zhìxiǎo生意生意shēng yìshì一样一樣yī yàngde网络網絡wǎng luò支付支付zhī fù能够能够néng gòu促进促進cù jìn商业商業shāng yè交易交易jiāo yìshì支付支付zhī fù账单賬單zhàng dānde方式方式fāng shì随着隨著suí zhe这些這些zhè xiē纸币紙幣zhǐ bì交易交易jiāo yìde发展發展fā zhǎnrén超市超市chāo shì终于終于zhōng yú开始開始kāi shǐ流行流行liú xíngleshì特殊特殊tè shūde超市超市chāo shì营业營業yíng yèzhōng没有沒有méi yǒu员工員工yuán gōng客户客戶kè hù可以可以kě yǐ购买購買gòu mǎi他们他們tā menxiǎngyàode东西東西dōng xī然后然後rán hòuzài网上網上wǎng shàng支付支付zhī fù如果如果rú guǒ顾客顧客gù kètōu东西東西dōng xī他们他們tā mende信用信用xìn yòngjiùhuìbèi降低降低jiàng dīzhè意味意味yì wèizhe他们他們tā men下次下次xià cìjiāng无法無法wú fǎzài商店商店shāng diàn进行進行jìn xíng购买購買gòu mǎi涉及涉及shè jídào信用信用xìn yòngshìhěnbàngde这样這樣zhè yàng人们人們rén mencáihuì自律自律zì lǜ信用信用xìn yòngshì必须必須bì xūde如果如果rú guǒměiréndōu保护保護bǎo hùzhè行业行業háng yè那么那麽nà mezhè行业行業háng yèjiù可以可以kě yǐzǒudehěnyuǎn

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply