Free nursing home

免费养老院免費養老院

河南河南Hé Nánde小伙子小夥子xiǎo huǒ zi樊金林樊金林Fán Jīnlín1997nián出生出生chū shēng现在現在xiàn zài已经已經yǐ jīngshìjiā养老院養老院yǎng lǎo yuànde院长院長yuàn zhǎngleshì国内國內guó nèi粉丝粉絲fěn sīzuìduōde养老院養老院yǎng lǎo yuàn院长院長yuàn zhǎng大学大學dà xué毕业畢業bì yè以后以後yǐ hòuzài家人家人jiā rénde支持支持zhī chíxiàkāile自己自己zì jǐdejiā养老院養老院yǎng lǎo yuàn偶然偶然ǒu ránde机会機會jī huìràng改变改變gǎi biànle想法想法xiǎng fǎ决定决定jué dìng自己自己zì jǐde养老院養老院yǎng lǎo yuàn变成變成biàn chéng免费免費miǎn fèidewèi老人老人lǎo réncéngduì樊金林樊金林Fán Jīnlín表示表示biǎo shì希望希望xī wàngnéng长期長期cháng qī居住居住jū zhùzài养老院養老院yǎng lǎo yuàn并且幷且bìng qiě希望希望xī wàng费用費用fèi yòng可以可以kě yǐ便宜便宜pián yi一点一點yī diǎn老人老人lǎo rén愿意願意yuàn yìwèi养老院養老院yǎng lǎo yuàn樊金林樊金林Fán Jīnlínzuòdiǎn别的別的bié de事情事情shì qíngzhè请求請求qǐng qiúràng樊金林樊金林Fán Jīnlín开始開始kāi shǐ考虑考慮kǎo lǜ创办創辦chuàng bàn免费免費miǎn fèide养老院養老院yǎng lǎo yuàn计划計劃jì huà投资投資tóu zī120wànyuánqiánràng老人老人lǎo rénmen免费免費miǎn fèizhù但是但是dàn shì这里這裏zhè lǐde老人老人lǎo rénmen需要需要xū yào拍摄拍攝pāi shè一些一些yī xiē视频視頻shì pín免费免費miǎn fèi养老院養老院yǎng lǎo yuàn变成變成biàn chéngwǎnghóng养老院養老院yǎng lǎo yuàn这些這些zhè xiē视频視頻shì pínde收入收入shōu rù可以可以kě yǐ帮助幫助bāng zhù养老院養老院yǎng lǎo yuànde运营運營yùn yíng樊金林樊金林Fán Jīnlínháigěi老人老人lǎo rénmen准备準備zhǔn bèile电子電子diàn zǐ游戏游戲yóu xìfáng因为因爲yīn wèi很多很多hěn duō老人老人lǎo rén非常非常fēi cháng希望希望xī wàng了解瞭解liǎo jiě年轻年輕nián qīngrénde东西東西dōng xī认为認爲rèn wéi养老院養老院yǎng lǎo yuàn应该應該yīng gāi充满充滿chōng mǎn活力活力huó lì欢笑歡笑huān xiào

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.