Four-day work week

四天工作制四天工作制

多数多數duō shù国家國家guó jiā地区地區dì qūdōushìtiān工作工作gōng zuòzhì星期星期xīng qī工作工作gōng zuòtiān休息休息xiū xīliǎngtiān最近最近zuì jìn全球全球quán qiú大约大約dà yuē70jiā公司公司gōng sīshìxíngtiān工作工作gōng zuòzhìér英国英國Yīngguó美国美國Měiguóde专家專家zhuān jiāmenjiāngduìzhèzhǒngxīnde工作工作gōng zuòzhì进行進行jìn xíng观察觀察guān chá星期星期xīng qīzhǐ工作工作gōng zuòtiānnéng维持維持wéi chí工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜ有助有助yǒu zhù经济經濟jīng jìde发展發展fā zhǎnma

tiān工作工作gōng zuòzhìzhǐdeshì工作工作gōng zuò80%de时间時間shí jiān但是但是dàn shì领取領取lǐng qǔ100%de工资工資gōng zī原本原本yuán běntiānde工作工作gōng zuòliàng需要需要xū yàozàitiānnèi完成完成wán chéngzhèliǎngniánde全球全球quán qiú疫情疫情yì qíngràng很多很多hěn duō企业企業qǐ yè员工員工yuán gōngdōu体会體會tǐ huìdàole灵活靈活líng huó工作工作gōng zuòde好处好處hǎo chù现在現在xiàn zài或许或許huò xǔshì时候時候shí hòu尝试嘗試cháng shìzhǒngxīnde工作工作gōng zuò方式方式fāng shìle

yǒurén认为認爲rèn wéi这样這樣zhè yàngzuò可以可以kě yǐ提高提高tí gāo工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜ因为因爲yīn wèi如果如果rú guǒ完成完成wán chéng任务任務rèn wùjiùnéng享受享受xiǎng shòu额外額外é wàidetiānzhèshìhěnde动力動力dòng lì可以可以kě yǐyòngzhètiānzuò家务家務jiā wù陪伴陪伴péi bàn家人家人jiā rén更多更多gèng duō朋友朋友péng yǒu会面會面huì miàndāngnéng充分充分chōng fèn享受享受xiǎng shòu休息休息xiū xī时间時間shí jiānhòuhuìhěn享受享受xiǎng shòu工作工作gōng zuòde时间時間shí jiān

对于對于duì yú很多很多hěn duō岗位崗位gǎng wèi来说來說lái shuōdōu可以可以kě yǐ实现實現shí xiànzài80%de时间時間shí jiānnèi完成完成wán chéng100%de工作工作gōng zuòliàng这样這樣zhè yàngzuò不但不但bù dàn可以可以kě yǐ提高提高tí gāo工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜháinéng节约節約jié yuē公司公司gōng sīde成本成本chéng běnduì公司公司gōng sī员工員工yuán gōngde长期長期cháng qī发展發展fā zhǎndōuyǒu好处好處hǎo chù

zhèzhǒngxīndetiān工作工作gōng zuòzhì是否是否shì fǒu真的真的zhēn denéngyǒu那么那麽nà meduō好处好處hǎo chùneràng我们我們wǒ men拭目以待拭目以待shì mù yǐ dài

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.