Forget getting off the bus

忘记下车忘記下車

湖北湖北hú běi武汉武漢wǔ hàn小学生小學生xiǎo xué shēng放学放學fàng xuézuò公共公共gōng gòng汽车汽車qì chēhuíjiāshàngchēhòu一直一直yī zhí睡觉睡覺shuì jiàodàole终点終點zhōng diǎn以后以後yǐ hòu司机司機sī jīcái发现發現fā xiànzhè孩子孩子hái zi但是但是dàn shì因为因爲yīn wèishuō清楚清楚qīng chǔ自己自己zì jǐde地址地址dì zhǐ家人家人jiā rénde电话電話diàn huà公交公交gōng jiāozhàn决定决定jué dìngràng司机司機sī jīkāi私家车私家車sī jiā chēsònghuíjiādāng孩子孩子hái zibèi司机司機sī jīsònghuíjiāshí担心擔心dān xīnde家长家長jiā zhǎng表示表示biǎo shì非常非常fēi cháng感谢感謝gǎn xiè

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply