Female compartment

女性车厢女性車厢

为了爲了wèi le方便方便fāng biàn女性女性nǚ xìng乘客乘客chéng kè深圳深圳shēn zhèn地铁地鐵dì tiě最近最近zuì jìn开设開設kāi shèle女性女性nǚ xìng优先優先yōu xiān车厢車厢chē xiāng但是但是dàn shì记者記者jì zhě体验體驗tǐ yàn之后之後zhī hòu发现發現fā xiànbìng没有沒有méi yǒu女性女性nǚ xìng优先優先yōu xiān很多很多hěn duō男性男性nán xìngzài排队排隊pái duì乘坐乘坐chéng zuò面对面對miàn duìzhè问题問題wèn tí深圳深圳shēn zhèn地铁地鐵dì tiě提出提出tí chūzài高峰高峰gāo fēng时段時段shí duàn对于對于duì yú其他其他qí tā乘客乘客chéng kè工作工作gōng zuò人员人員rén yuán可以可以kě yǐquànyǒurén觉得覺得jué dé这样這樣zhè yànghǎo因为因爲yīn wèi良好良好liáng hǎode倡议倡議chàng yì变成變成biàn chéngle强制强制qiáng zhìde规则規則guī zé这样這樣zhè yàngduì男性男性nán xìng公平公平gōng píng并且幷且bìng qiěshìduì女性女性nǚ xìngde变相變相biàn xiàng歧视歧視qí shì觉得覺得jué dénegāi不该不該bù gāi设置設置shè zhì女性女性nǚ xìng车厢車厢chē xiāng

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply