Favorite country

最喜欢的国家最喜歡的國家

家人家人jiā rénmen现在現在xiàn zài越来越越來越yuè lái yuè喜欢喜歡xǐ huān出国出國chū guó旅游旅游lǚ yóu我的我的wǒ de哥哥哥哥gēge喜欢喜歡xǐ huān日本日本rì běn因为因爲yīn wèihěn喜欢喜歡xǐ huān日本日本rì běn文化文化wén huà我的我的wǒ de妈妈媽媽māma喜欢喜歡xǐ huān欧洲歐洲ōu zhōu因为因爲yīn wèi欧洲歐洲ōu zhōuyǒu很多很多hěn duō漂亮漂亮piào liàngde城市城市chéng shì我的我的wǒ de爸爸爸爸bàba喜欢喜歡xǐ huān美国美國měi guó因为因爲yīn wèi那些那些nà xiē国家國家guó jiā公园公園gōng yuánde自然自然zì rán环境環境huán jìnghěnměizuì喜欢喜歡xǐ huān泰国泰國tài guó很多很多hěn duō泰国泰國tài guóréndōunéngshuō一点儿一點兒yī diǎn ér英语英語yīng yǔ哪儿哪兒nǎ érdōuhěn方便方便fāng biàn还有還有hái yǒu漂亮漂亮piào liàngdehǎi好吃好吃hǎo chīde食物食物shí wù泰国泰國tài guó一直一直yī zhíshì夏天夏天xià tiānzhèshìzuì喜欢喜歡xǐ huānde季节季節jì jié如果如果rú guǒnéng一直一直yī zhízài泰国泰國tài guó生活生活shēng huójiùhǎole

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.