Fall Asleep

睡着睡著

儿子兒子ér zi bù xiǎng 睡觉睡覺shuì jiào 爸爸爸爸bà bazuò zài tā de 旁边旁邊páng biān gěi tā jiǎng 故事故事gù shiyī gè 小时小時xiǎo shí 过去過去guò qù le 房间房間fáng jiān lǐ hěn 安静安靜ān jìng 没有沒有méi yǒu 一点儿一點兒yī diǎnr 声音聲音shēng yīn 

zhè shí 妈妈媽媽mā makāi mén wèn :”tā 睡着睡著shuì zháo le ma ?”

睡着睡著shuì zháo le 妈妈媽媽mā ma。”儿子兒子ér zi shuō ,”爸爸爸爸bà badú le yī 分钟分鐘fēn zhōng jiù 睡着睡著shuì zháo le 。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply