Eye contact

目光接触目光接觸

我们我們wǒ mendōu知道知道zhī dàozàirén交流交流jiāo liúshí目光目光mù guāng接触接觸jiē chùhěn重要重要zhòng yào科学家科學家kē xué jiā最近最近zuì jìnzuòle这样這樣zhè yàng实验實驗shí yàngěi被试者被試者bèi shì zhěkàn一些一些yī xiē发怒發怒fā nùderénkàn起来起來qǐ láiràngrén害怕害怕hài pàderénde照片照片zhào piàn测量測量cè liáng当时當時dāng shí他们他們tā mende大脑大腦dà nǎo活动活動huó dòng

我们我們wǒ menhuì发现發現fā xiàn大脑大腦dà nǎode部分部分bù fèn控制控制kòng zhìzhe情绪情緒qíng xùbìnghuì察觉察覺chá juéchū潜在潛在qián zài威胁威脅wēi xié如果如果rú guǒdīngzhe其他其他qí tā东西東西dōng xi比如比如bǐ rú桌子桌子zhuō zijiùhuì使使shǐ感到感到gǎn dào不安不安bù ān如果如果rú guǒdīngzhe一样一樣yī yàng东西東西dōng xīkànbìng受到受到shòu dào惊吓驚嚇jīng xiàde大脑大腦dà nǎojiùhuì努力努力nǔ lì找出找出zhǎo chū使使shǐ害怕害怕hài pàde东西東西dōng xībìng评估評估píng gū是否是否shì fǒuhuìduì造成造成zào chéng危险危險wēi xiǎnzài不同不同bù tóng情况情況qíng kuàngxià目光目光mù guāng交流交流jiāo liúde意义意義yì yì不同不同bù tóng如果如果rú guǒhěn生气生氣shēng qìde看着看著kàn zhe可能可能kě nénghuì成为成為chéng wéizhǒng威胁威脅wēi xié但是但是dàn shì如果如果rú guǒshì受到受到shòu dào惊吓驚嚇jīng xiàhòukànzhe别人別人bié rénjiù可能可能kě néng表现表現biǎo xiànchū攻击性攻擊性gōng jī xìng研究研究yán jiū表明表明biǎo míng人们人們rén menzài评估評估píng gū威胁威脅wēi xié情绪情緒qíng xùshí目光目光mù guāng接触接觸jiē chùzhe重要重要zhòng yàode作用作用zuò yòng

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply