Express delivery after the shopping festival

购物节后的快递購物節後的快遞

shuāng十一十一shí yī购物購物gòu wùjié已经已經yǐ jīng结束結束jié shù但是但是dàn shì快递快遞kuài dì行业行業háng yè正在正在zhèng zài接受接受jiē shòu挑战挑戰tiǎo zhàn因为因為yīn wèi消费者消費者xiāo fèi zhěmǎide东西東西dōng xī正在正在zhèng zàiyóu快递员快遞員kuài dì yuánmen进行進行jìn xíng配送配送pèi sòng统计統計tǒng jì今年今年jīn niánshuāng十一十一shí yī期间期間qī jiān快递快遞kuài dìliàngjiāng达到達到dá dào18亿jiàn平均平均píng jūnměitiān处理處理chǔ lǐ3.5亿jiàn超过超過chāo guò日常日常rì chángliǎngbèidàn快递快遞kuài dì人员人員rén yuán表示表示biǎo shìmáng一点一點yī diǎn没关系沒關係méi guān xì因为因為yīn wèizhuàndeqiánduō虽然雖然suī rán没有沒有méi yǒu加班加班jiā bānfèi但是但是dàn shì很多很多hěn duōréndōu自愿自願zì yuàn加班加班jiā bān因为因為yīn wèi工资工資gōng zīshì按照按照àn zhào工作工作gōng zuòliàng计算計算jì suàndejiùshìshuōsòngjiàn越多越多yuè duōzhuànqián越多越多yuè duō

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply