Embarrassing Experience

尴尬的经历尷尬的經歷

星期星期xīng qīliù中午中午zhōng wǔ小张小張xiǎo zhāngyào女朋友女朋友nǚ péng youjiā吃饭吃飯chī fàn因为因為yīn wèizhèshìjiàn女朋友女朋友nǚ péng youde父母父母fù mǔ所以所以suǒ yǐ非常非常fēi cháng紧张緊張jǐn zhāng早上早上zǎo shang7diǎnjiù起床起床qǐ chuáng打扮打扮dǎ bàn起来起來qǐ láile中午中午zhōng wǔ11diǎn准时準時zhǔn shí到达到達dào dá女朋友女朋友nǚ péng youjiā门口門口mén kǒu

小张小張xiǎo zhāngzhèng准备準備zhǔn bèiqiāoménshí突然突然tū rán发现發現fā xiàn自己自己zì jǐde同事同事tóng shìcóng楼下樓下lóu xiàzǒu上来上來shàng láixiàozhe打招呼打招呼dǎ zhāo hu:”liú你好你好nǐ hǎozài这儿這兒zhèrzhù?”jiùzàizhèshí女朋友女朋友nǚ péng you打开打開dǎ kāilemén小张小張xiǎo zhāng赶紧趕緊gǎn jǐn介绍介紹jiè shàoshuō:”丽丽麗麗lì lizhèshì同事同事tóng shìliúliúzhèshì女朋友女朋友nǚ péng you……”不过不過bù guò女朋友女朋友nǚ péng youméiduìliúshuō:”回来回來huí láile……”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply