Egyptian Solar Boat

埃及太阳船埃及太陽船

jiǔqián埃及埃及āi jí位于位于wèi yú开罗開羅kāi luó郊外郊外jiāo wài金字塔金字塔jīn zì tǎqúnde太阳船太陽船tài yáng chuánbāndàole即将即將jí jiāngduìwài开放開放kāi fàngde大埃及博物馆大埃及博物館dà āi jí bó wù guǎnzhè引起引起yǐn qǐle大家大家dà jiāde关注關注guān zhù

人们人們rén menduì金字塔金字塔jīn zì tǎ耳熟能详耳熟能詳ěr shú néng xiángquèduì太阳船太陽船tài yáng chuántài了解瞭解liǎo jiě其实其實qí shí太阳船太陽船tài yáng chuán原本原本yuán běnjiùzàizuìde金字塔金字塔jīn zì tǎ旁边旁邊páng biān人们人們rén men参观參觀cān guān金字塔金字塔jīn zì tǎshíhuìduìzhèsōu太阳船太陽船tài yáng chuán感到感到gǎn dào震撼震撼zhèn hànzhěngsōuchuándōubèifàngzàiyòng玻璃玻璃bō lí材料材料cái liàofēng起来起來qǐ láide密闭密閉mì bì空间空間kōng jiānérzhèzuò庞大龐大páng dàde玻璃玻璃bō lí建筑建築jiàn zhùshì埃及埃及āi jí政府政府zhèng fǔ1982nián出资出資chū zī建立建立jiàn lì意大利意大利yì dà lìrén帮忙幫忙bāng máng设计設計shè jìde太阳船太陽船tài yáng chuán博物馆博物館bó wù guǎnfángfáng污染污染wū rǎnfáng辐射輻射fú shè内部內部nèi bùde温度溫度wēn dù湿度濕度shī dùquányóu电脑電腦diàn nǎo控制控制kòng zhì

zhèsōu太阳船太陽船tài yáng chuán已经已經yǐ jīngyǒu4500duōniánde历史歷史lì shǐleyóu1220duōkuài木板木板mù bǎn制成製成zhì chéng非常非常fēi cháng坚固堅固jiān gùfáng能力能力néng lìchāoqiángzhěngsōuchuán没有沒有méi yǒu使用使用shǐ yònggēntiědīng漂亮漂亮piào liàngde形状形狀xíng zhuàngràng人们人們rén men震惊震驚zhèn jīngzhè可能可能kě néngshì世界世界shì jièshàngzuìzuì古老古老gǔ lǎozuì完整完整wán zhěngdechuán如果如果rú guǒ放入放入fàng rùshuǐzhōng今天今天jīn tiān依然依然yī rán可以可以kě yǐ航行航行háng xíngzhè不仅不僅bù jǐnshì埃及埃及āi jíde骄傲驕傲jiāo àoshìquán人类人類rén lèide骄傲驕傲jiāo ào

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.