Dumplings

饺子餃子

大家大家dà jiādōu知道知道zhī dào饺子餃子jiǎo zishì中国中國zhōng guóde传统傳統chuán tǒng食物食物shí wùshì中国中國zhōng guó民间民間mín jiānde主食主食zhǔ shí地方地方dì fāng小吃小吃xiǎo chī过年過年guò nián过节過節guò jié必不可少必不可少bì bù kě shǎo饺子餃子jiǎo zibèi发明發明fā míng出来出來chū lái已经已經yǐ jīngyǒu1800duōniánde历史歷史lì shǐle饺子餃子jiǎo zishìshēnshòu中国人中國人zhōng guó rén喜爱喜愛xǐ àide传统傳統chuán tǒng特色特色tè sè食品食品shí pǐnshì外国人外國人wài guó rénzuì熟悉熟悉shú xīde中国中國zhōng guó美食美食měi shíyǒushuǐjiǎozhēngjiǎojiānjiǎoděng各种各種gè zhǒng做法做法zuò fǎ饺子餃子jiǎo zide原料原料yuán liào营养營養yíng yǎng齐全齊全qí quán非常非常fēi cháng健康健康jiàn kāng并且幷且bìng qiě符合符合fú hé中国中國zhōng guó饮食飲食yǐn shí文化文化wén huàde内涵內涵nèi hán

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.