Drink hot water

喝热水喝熱水

很多很多hěn duō外国人外國人wài guó rén一样一樣yī yàng中国人中國人Zhōngguó rén好像好像hǎo xiànghěn喜欢喜歡xǐ huānshuǐ肚子肚子dù ziténgshíduōshuǐ感冒感冒gǎn màoleduōshuǐ咳嗽咳嗽ké sòuleháishìduōshuǐ……zài中国中國Zhōngguó老人老人lǎo réndeyǎn不管不管bù guǎn身体身體shēn tǐyǒu任何任何rèn hé舒服舒服shū fúdiǎnshuǐjiùhǎoleshuǐzhè习惯習慣xí guànràng大家大家dà jiā不能不能bù néng理解理解lǐ jiěshuǐ真的真的zhēn de那么那麽nà me神奇神奇shén qíma

shuǐ当然當然dāng rányǒu一定一定yī dìngde好处好處hǎo chù

shuǐ可以可以kě yǐ帮助幫助bāng zhù提高提高tí gāonèide温度溫度wēn dù加快加快jiā kuài新陈代谢新陳代謝xīn chén dài xièhái有助于有助于yǒu zhù yú燃烧燃燒rán shāo脂肪脂肪zhī fáng如果如果rú guǒzài空调空調kōng tiáofángnèi学习學習xué xí工作工作gōng zuògèng应该應該yīng gāiduōshuǐbīngshuǐhuìràng身体身體shēn tǐde内脏內臟nèi zàng感觉感覺gǎn juélěng脂肪脂肪zhī fánghuì增加增加zēng jiā这样這樣zhè yàngcáinéng保护保護bǎo hùde内脏內臟nèi zàng所以所以suǒ yǐ如果如果rú guǒ经常經常jīng chángbīngshuǐ身体身體shēn tǐhuì慢慢慢慢màn mànbiànpàng

感冒感冒gǎn mào发烧發燒fā shāoshíduōshuǐ能够能够néng gòu帮助幫助bāng zhù身体身體shēn tǐ散热散熱sàn rè提高提高tí gāo自己自己zì jǐde抵抗力抵抗力dǐ kàng lì帮助幫助bāng zhù身体身體shēn tǐ恢复恢復huī fù

měitiān早上早上zǎo shàng起床起床qǐ chuánghòu应该應該yīng gāibēiwēnshuǐduì老人老人lǎo rén来说來說lái shuōnéng减少减少jiǎn shǎo早上早上zǎo shàng一些一些yī xiēxīnnǎo血管血管xuè guǎn疾病疾病jí bìngde发生發生fā shēngduì年轻年輕nián qīngrén来说來說lái shuōnéng及时及時jí shí补充補充bǔ chōng水分水分shuǐ fèn使使shǐ皮肤皮膚pí fū变得變得biàn degènghǎo

měitiān应该應該yīng gāi怎么怎麽zěn meshuǐne

首先首先shǒu xiānyào注意注意zhù yìyǐnshuǐliàng正常正常zhèng chángrénměitiān需要需要xū yào补充補充bǔ chōng1200毫升毫升háo shēng左右左右zuǒ yòudeshuǐ可以可以kě yǐ按照按照àn zhàozhè标准標準biāo zhǔn其次其次qí cìyào注意注意zhù yìshuǐde温度溫度wēn dù不能不能bù néngtàitàng,40-60左右左右zuǒ yòude温度溫度wēn dùzuì合适合適hé shì当然當然dāng rán炎热炎熱yán rède夏天夏天xià tiān或者或者huò zhě运动運動yùn dòng之后之後zhī hòu年轻年輕nián qīngrénmenzǒng喜欢喜歡xǐ huān马上馬上mǎ shàngbēibīngshuǐzhè其实其實qí shíduì身体身體shēn tǐ健康健康jiàn kāngde危害危害wēi hàihěnzài出汗出汗chū hànduōkǒude情况情况qíng kuàngxiàliàngbīngshuǐzhǐhuìyuèyuè使使shǐnèishīshuǐgèngduō因此因此yīn cǐyào避免避免bì miǎnzài运动運動yùn dònghòuliàngbīngshuǐ

yǒushuǐde习惯習慣xí guànma

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *