Don’t let small troubles become big problems

别让小麻烦变成大问题別讓小麻煩變成大問題

很多很多hěn duō时候時候shí hòu开始開始kāi shǐdōuzhǐshìxiǎo问题問題wèn tí然而然而rán ér如果如果rú guǒ及时及時jí shí检查檢查jiǎn chájiùhuì变成變成biàn chéng麻烦麻煩má fán麻烦麻煩má fán往往往往wǎng wǎngshìxiǎo问题問題wèn tí堆积堆積duī jīérchéngde一旦一旦yī dàn忽视忽視hū shì这些這些zhè xiē问题問題wèn tí他们他們tā menjiùhuìxiàngxuěqiú越来越越來越yuè lái yuè下面下面xià miànshì一些一些yī xiē需要需要xū yào注意注意zhù yìde问题問題wèn tí

第一第一dì yī清理清理qīng lǐ如果如果rú guǒ没有沒有méi yǒu及时及時jí shí清理清理qīng lǐ桌子桌子zhuō zihěnkuàijiùhuìzuòzài垃圾堆垃圾堆lā jī duīzhōng变成變成biàn chéngtuánzāo

第二第二dì èr账单賬單zhàng dān如果如果rú guǒyǒu账单賬單zhàng dān尽快儘快jìn kuàihuán如果如果rú guǒ因为因爲yīn wèi忘记忘記wàng jìér没有沒有méi yǒuhuán那么那麽nà me可能可能kě nénghuì超过超過chāo guòhuánkuǎn期限期限qī xiàn除了除了chú le需要需要xū yào滞纳金滯納金zhì nà jīnháihuì影响影響yǐng xiǎng你的你的nǐ de信用信用xìn yòng

第三第三dì sān整理整理zhěng lǐ如果如果rú guǒ因为因爲yīn wèi没有沒有méi yǒu整理整理zhěng lǐérzài关键關鍵guān jiàn时候時候shí hòu找不到找不到zhǎo bù dào重要重要zhòng yàode东西東西dōng xīle问题問題wèn tíjiānghuì非常非常fēi cháng复杂複雜fù zá

第四第四dì sì关系關係guān xì人际人際rén jì关系關係guān xìzhōngdexiǎo问题問題wèn tí如果如果rú guǒbèi重视重視zhòng shìhuì变成變成biàn chéng麻烦麻煩má fán甚至甚至shèn zhìhěnkuài变成變成biàn chéng敌对敵對dí duì怨恨怨恨yuàn hèn

遇到遇到yù dàoguò哪些哪些nǎ xiēxiǎo问题問題wèn tí赶紧趕緊gǎn jǐn解决解决jiě juébabiéràng这些這些zhè xiē问题問題wèn tí变成變成biàn chéng麻烦麻煩má fán

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply