Donate masks

捐口罩捐口罩

2020nián1yuè春节春節chūn jié前夕前夕qián xī因为因爲yīn wèi爆发爆發bào fāle新型新型xīn xíng冠状冠狀guàn zhuàng病毒病毒bìng dú感染感染gǎn rǎnde肺炎肺炎fèi yán很多很多hěn duōrén受到受到shòu dào感染感染gǎn rǎnzài加上加上jiā shàng大多数大多數dà duō shùde工厂工廠gōng chǎng已经已經yǐ jīng放假放假fàng jià中国中國zhōng guó很多很多hěn duō地方地方dì fāng出现出現chū xiànle缺乏缺乏quē fá医用醫用yī yòng口罩口罩kǒu zhàoděng医疗醫療yī liáo物资物資wù zīde情况情况qíng kuàngdànzài这样這樣zhè yàngde情况情况qíng kuàngxià还是還是hái shìyǒu很多很多hěn duō感人感人gǎn rénde事情事情shì qíng出现出現chū xiànzài湖南湖南hú nán常德常德cháng déjiào郝进郝進Hǎo Jìnde村民村民cūn mín一次性一次性yī cì xìngjuānchūlewànqiānzhī医用醫用yī yòng防护防護fáng hù口罩口罩kǒu zhào原来原來yuán lái去年去年qù niáncéngzàijiā口罩口罩kǒu zhàochǎng打工打工dǎ gōng但是但是dàn shì工厂工廠gōng chǎng效益效益xiào yìhǎojiù辞职辭職cí zhíle当时當時dāng shí工厂工廠gōng chǎng没有沒有méi yǒuqiánzhǐnénggěi价值價值jià zhíliǎngwànyuánde口罩口罩kǒu zhào当做當做dāng zuòde工资工資gōng zīzhè疫情疫情yì qíng爆发爆發bào fā以后以後yǐ hòujiùzhǎochūzhè口罩口罩kǒu zhàojuānle出去出去chū qù当地當地dāng dì政府政府zhèng fǔ提出提出tí chū购买購買gòu mǎi他的他的tā de口罩口罩kǒu zhào很多很多hěn duō网友網友wǎng yǒu因为因爲yīn wèi感动感動gǎn dòngxiǎnggěiqián但是但是dàn shìdōu拒绝拒絕jù juéle坚持堅持jiān chí自己自己zì jǐjuānyàoqián

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.