Does music hinder the creativity?

音乐阻碍创造力?音樂阻礙創造力?

很多很多hěn duōréndōu喜欢喜歡xǐ huān一边一邊yī biān工作工作gōng zuò一边一邊yī biāntīng音乐音樂yīn yuè因为因爲yīn wèi听说聽說tīng shuō音乐音樂yīn yuè有助有助yǒu zhù创作創作chuàng zuò可以可以kě yǐ激发激發jī fā创造力創造力chuàng zào lì但是但是dàn shì最近最近zuì jìn一些一些yī xiē研究研究yán jiū人员人員rén yuándexīn发现發現fā xiànzhèzhǒng说法說法shuō fǎ正好正好zhèng hǎo相反相反xiāng fǎn音乐音樂yīn yuè实际實際shí jìshàng阻碍阻礙zǔ àile创造力創造力chuàng zào lì

研究研究yán jiū人员人員rén yuánràng参与參與cān yùzhězài安静安靜ān jìngde房间房間fáng jiān完成完成wán chéng一些一些yī xiē问题問題wèn tí然后然後rán hòuyòuràng他们他們tā menzài播放播放bō fàng背景背景bèi jǐng音乐音樂yīn yuède情况情况qíng kuàngxiàzàizuò结果結果jié guǒ发现發現fā xiàn背景背景bèi jǐng音乐音樂yīn yuède存在存在cún zài显著顯著xiǎn zhùde削弱削弱xuē ruòle参与參與cān yùzhě完成完成wán chéng语言語言yǔ yán创造力創造力chuàng zào lì有关有關yǒu guānde任务任務rèn wùde能力能力néng lì研究研究yán jiū人员人員rén yuán测试測試cè shìle背景背景bèi jǐng噪音噪音zào yīnde影响影響yǐng xiǎngdàn发现發現fā xiàn这些這些zhè xiē噪音噪音zào yīnduì参与參與cān yùzhěde创造力創造力chuàng zào lì没有沒有méi yǒu影响影響yǐng xiǎng

值得一提值得一提zhí dé yī tídeshì无论無論wú lùn音乐音樂yīn yuè内容內容nèi róngshì什么什麽shén me即使即使jí shǐ参与參與cān yùzhě熟知熟知shú zhī歌词歌詞gē cí音乐音樂yīn yuèhuì削弱削弱xuē ruò创造力創造力chuàng zào lì因为因爲yīn wèi音乐音樂yīn yuè干扰干擾gān rǎole大脑大腦dà nǎode语言語言yǔ yán工作工作gōng zuò记忆記憶jì yì过程過程guò chéngér类似類似lèi sì图书馆圖書館tú shū guǎnde背景背景bèi jǐng噪音噪音zào yīn似乎似乎sì hū没有沒有méi yǒu影响影響yǐng xiǎngzhèshì因为因爲yīn wèizhèzhǒng噪音噪音zào yīn创造創造chuàng zàole稳定穩定wěn dìng状态狀態zhuàng tàide环境環境huán jìnghuì干扰干擾gān rǎo注意力注意力zhù yì lì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.