Do We Look Like Our Names?

人如其名人如其名


耶路撒冷耶路撒冷yē lù sā lěng希伯来大学希伯來大學xī bó lái dà xuéde研究研究yán jiū人员人員rén yuánmen研究研究yán jiūlerénde外表外表wài biǎo是否是否shì fǒuhuì受到受到shòu dào名字名字míng zide影响影響yǐng xiǎng为此為此wèi cǐ他们他們tā men招募招募zhāo mùle独立獨立dú lì观察员觀察員guān chá yuánbìngxiàng观察员觀察員guān chá yuánmen展示展示zhǎn shì陌生人陌生人mò shēng rénde彩色彩色cǎi sè头像頭像tóu xiàng照片照片zhào piàn观察员觀察員guān chá yuánbèi要求要求yāo qiú根据根據gēn jù照片照片zhào piànzhōng人物人物rén wùde样貌樣貌yàng màocóng提供提供tí gōngde名单名單míng dānzhōng选择選擇xuǎn zéchū陌生人陌生人mò shēng rénde真实真實zhēn shí名字名字míng zi这些這些zhè xiē观察员觀察員guān chá yuánzhǐ依据依據yī jù面部面部miàn bù样貌樣貌yàng màolái识别識別shí bié名字名字míng zide正确正確zhèng quèduō超过超過chāo guò理论理論lǐ lùnshangde概率概率gài lǜzhí研究研究yán jiū人员人員rén yuánhái发现發現fā xiàn观察员觀察員guān chá yuán不太不太bù tàinéngcāiduì那些那些nà xiēzhǐ使用使用shǐ yòng昵称昵稱nì chēngderénde真实真實zhēn shí名字名字míng zizhè表明表明biǎo míngrénde外表外表wài biǎozhǐhuìbèi实际實際shí jì生活生活shēng huózhōng使用使用shǐ yòngde名字名字míng zisuǒ影响影響yǐng xiǎng

Mayo博士博士bó shì表示表示biǎo shì:”我们我們wǒ menduì种族種族zhǒng zú性别性別xìng biéděng刻板印象刻板印象kè bǎn yìn xiàngde形成形成xíng chéng过程過程guò chéng比较比較bǐ jiào熟悉熟悉shú xihěnduō时候時候shí hou别人別人bié rende刻板刻板kè bǎn期待期待qī dàihuì影响影響yǐng xiǎng我们我們wǒ men成为成為chéng wéi怎样怎樣zěn yàngderén我们我們wǒ men假设假設jiǎ shè名字名字míng zi存在存在cún zàizhe类似類似lèi sìde刻板印象刻板印象kè bǎn yìn xiàng其中其中qí zhōng包括包括bāo kuò具有具有jù yǒu特定特定tè dìng名字名字míng ziderén相貌相貌xiàng mào如何如何rú hé这些這些zhè xiē期望期望qī wàng如何如何rú hé真实真實zhēn shíde影响影響yǐng xiǎng我们我們wǒ mende面部面部miàn bù表现表現biǎo xiàn。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply