Do not sit for long periods of time

不宜久坐不宜久坐

现代現代xiàn dàirénde生活生活shēng huó方式方式fāng shì使使shǐ他们他們tā men不得不不得不bù dé bùjiǔzuò屏幕屏幕píng mùqián工作工作gōng zuò学习學習xué xíděngràng大家大家dà jiāzuòzhede时间時間shí jiānyuǎn活动活動huó dòngde时间時間shí jiān

知道知道zhī dàoma成年成年chéng niánrénměizhōu至少至少zhì shǎo需要需要xū yào进行進行jìn xíng150zhì300分钟分鐘fēn zhōngde中等中等zhōng děng强度强度qiáng dù有氧有氧yǒu yǎng运动運動yùn dòng或者或者huò zhě至少至少zhì shǎo75zhì150分钟分鐘fēn zhōngdegāo强度强度qiáng dù有氧有氧yǒu yǎng运动運動yùn dòngcáinéng达到達到dá dào运动運動yùn dòng健身健身jiàn shēnde标准標準biāo zhǔn除了除了chú le有氧有氧yǒu yǎng运动運動yùn dònghái需要需要xū yàoměizhōu至少至少zhì shǎoyǒuliǎngtiān进行進行jìn xíng中等中等zhōng děnghuògènggāo强度强度qiáng dùde无氧無氧wú yǎng运动運動yùn dòng锻炼鍛煉duàn liànde主要主要zhǔ yào肌肉肌肉jī ròuqún

研究研究yán jiū发现發現fā xiàn即使即使jí shǐ满足滿足mǎn zúle这些這些zhè xiē运动運動yùn dòng时间時間shí jiān但是但是dàn shìměitiānjiǔzuò达到達到dá dào11小时小時xiǎo shí以上以上yǐ shànghuì削弱削弱xuē ruòde运动運動yùn dòng效果效果xiào guǒjiǔzuò特别特別tè biéshì不良不良bù liáng姿势姿勢zī shìdejiǔzuòháihuì带来帶來dài lái很多很多hěn duōduì身体身體shēn tǐde负面負面fù miàn影响影響yǐng xiǎng增加增加zēng jiāzhǒng慢性慢性màn xìng疾病疾病jí bìngde发生發生fā shēng风险風險fēng xiǎn增高增高zēng gāo死亡死亡sǐ wáng风险風險fēng xiǎn

怎么怎麽zěn me解决解决jiě juézhè问题問題wèn tíne世界卫生组织世界衛生組織shì jiè wèi shēng zǔ zhī建议建議jiàn yì大家大家dà jiā可以可以kě yǐ尝试嘗試cháng shì打断打斷dǎ duànjiǔzuòde状态狀態zhuàng tàiměibàn小时小時xiǎo shíhuò小时小時xiǎo shíjiùzhàn起来起來qǐ lái活动活動huó dòng身体身體shēn tǐ这样這樣zhè yàng可以可以kě yǐ预防預防yù fángjiǔzuò行为行爲xíng wéi带来帶來dài láide健康健康jiàn kāng风险風險fēng xiǎn除此之外除此之外chú cǐ zhī wài我们我們wǒ menhái可以可以kě yǐ见缝插针見縫插針jiàn fèng chā zhēnde活动活動huó dòng身体身體shēn tǐ例如例如lì rúduō走路走路zǒu lùshǎo外卖外賣wài mài下班下班xià bānhòu直接直接zhí jiē健身房健身房jiàn shēn fángděng保证保證bǎo zhèngměitiān足够足够zú gòude活动活動huó dòng时间時間shí jiān这样這樣zhè yàngcáinéng培养培養péi yǎnghǎode健康健康jiàn kāng习惯習慣xí guàn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.