Different standards on time

准时的不同标准準時的不同標準

韩国韓國hán guózài很多很多hěn duō方面方面fāng miàndōushìyǒu秩序秩序zhì xùde社会社會shè huì儒学儒學rú xué影响影響yǐng xiǎngzhe韩国人韓國人hán guó rén日常日常rì cháng生活生活shēng huóde方方面面方方面面fāng fāng miàn miàn至少至少zhì shǎozài理论理論lǐ lùnshàngshì这样這樣zhè yàng其中其中qí zhōngzuì核心核心hé xīnde就是就是jiù shì面子面子miàn zi观念觀念guān niàn因此因此yīn cǐ无论如何無論如何wú lùn rú hédōuyào避免避免bì miǎn面对面面對面miàn duì miànde冲突衝突chōng tūér避免避免bì miǎn任何任何rèn hé愉快愉快yú kuàide方法方法fāng fǎ就是就是jiù shì永远永遠yǒng yuǎndōu准时準時zhǔn shí如果如果rú guǒ遵守遵守zūn shǒu时间時間shí jiānjiùhuìbèi视为視爲shì wéi粗鲁粗魯cū lǔderén

尽管儘管jǐn guǎn日本日本rì běn赌客賭客dǔ kè出手出手chū shǒu阔绰闊綽kuò chuò闻名聞名wén míng但是但是dàn shì日本人日本人rì běn rén绝不絕不jué bùgēn时间時間shí jiān赌博賭博dǔ bó迟到遲到chí dào往往往往wǎng wǎng伴随伴隨bàn suízhe谦卑謙卑qiān bēide道歉道歉dào qiàn深深深深shēn shēnde悔意悔意huǐ yì不过不過bù guò现代現代xiàn dài社会社會shè huì随着隨著suí zhe全球全球quán qiú标准標準biāo zhǔnde降低降低jiàng dī日本日本rì běn年轻年輕nián qīng一代一代yī dàixiànglǎo一代一代yī dài那样那樣nà yàng恪守恪守kè shǒu时间時間shí jiānle如果如果rú guǒ迟到遲到chí dàole他们他們tā men应该應該yīng gāihuìtài在意在意zài yì

zài德国德國dé guó准时準時zhǔn shíshìyǒu风险風險fēng xiǎnde因为因爲yīn wèide主人主人zhǔ rénhěn可能可能kě néngzǎojiùzài那里那裏nà lǐ等候等候děng hòule而且而且ér qiě正在正在zhèng zàixiǎng怎么怎麽zěn mehuì这么這麽zhè meqiàn考虑考慮kǎo lǜ一点一點yī diǎn时间時間shí jiān余量餘量yú liàngliú万一萬一wàn yīyǒu意外意外yì wài耽搁耽擱dān gēlene

据说據說jù shuō巴西人巴西人bā xī rénduì迟到遲到chí dào普遍普遍pǔ biàndōuhěn宽容寬容kuān róng比如比如bǐ rúzài社交社交shè jiāo场合場合chǎng hé准时準時zhǔn shí到达到達dào dábèi视为視爲shì wéiméi礼貌禮貌lǐ màozhèhěn可能可能kě néngshì因为因爲yīn wèi主人主人zhǔ réndōuháiméi准备準備zhǔn bèihǎo接待接待jiē dài他们他們tā mende客人客人kè rénne尽管儘管jǐn guǎn如此如此rú cǐ如果如果rú guǒshìdào巴西巴西bā xī参加參加cān jiā重要重要zhòng yào商务商務shāng wù会议會議huì yìde外国人外國人wài guó rén最好最好zuì hǎo不要不要bù yào效仿效仿xiào fǎng巴西人巴西人bā xī rénde做派做派zuò pài因为因爲yīn wèi不是不是bù shì巴西人巴西人bā xī rén没有沒有méi yǒu资格資格zī gé守时守時shǒu shí

加纳人加納人jiā nà rén非常非常fēi cháng放松放鬆fàng sōng随和隨和suí hé他们他們tā men认为認爲rèn wéi如果如果rú guǒ大家大家dà jiādōu迟到遲到chí dàojiùméirén迟到遲到chí dào毕竟畢竟bì jìng今天今天jīn tiān做不了做不了zuò bù liǎode事情事情shì qíng可以可以kě yǐděngdào明天明天míng tiānzàizuò如果如果rú guǒ认为認爲rèn wéi这种這種zhè zhǒng态度態度tài dù

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
3 Comments
 1. Lucie says

  不好意思 您可不可以給我們全部的文章嗎?
  謝謝

  1. admin says

   抱歉,目前只能单独下载每篇文章

 2. KrauserII says

  Very interesting content, lots of new words for me.

Leave A Reply