Different Answers

不同的回答不同的回答

年轻人年輕人nián qīng rén来到來到lái dào陌生陌生mò shēngde地方地方dì fang碰到碰到pèng dàowèi老人老人lǎo rén年轻人年輕人nián qīng rénwèn:”这里這裡zhè lǐ怎么样怎麼樣zěn me yàng?”老人老人lǎo rén反问反問fǎn wèn:”de家乡家鄉jiā xiāng怎么样怎麼樣zěn me yàng?”年轻人年輕人nián qīng rénshuō:”糟糕糟糕zāo gāole。”老人老人lǎo rén接着接著jiē zheshuō:”kuàizǒu这里這裡zhè lǐde家乡家鄉jiā xiāng一样一樣yī yàng糟糕糟糕zāo gāo。”

yòuláilelìng年轻人年輕人nián qīng rénwèn同样同樣tóng yàngde问题問題wèn tí老人老人lǎo rén同样同樣tóng yàng反问反問fǎn wèn但是但是dàn shìzhè年轻人年輕人nián qīng rén回答回答huí dáshuō:”de家乡家鄉jiā xiānghěnhǎohěn想念想念xiǎng niàn家乡家鄉jiā xiāng……”老人老人lǎo rénjiùshuō:”这里這裡zhè lǐ同样同樣tóng yànghǎo。”

旁观者旁觀者páng guān zhě觉得覺得jué dehěn奇怪奇怪qí guàiwèn老人老人lǎo rén前后前後qián hòu回答回答huí dá一样一樣yī yàngde原因原因yuán yīn老人老人lǎo rénshuō:”心里心裡xīn lǐyǒu什么什麼shén mejiùhuì找到找到zhǎo dào什么什麼shén me!”

yòng欣赏欣賞xīn shǎngde眼光眼光yǎn guāngkànjiùhuì发现發現fā xiàn许多許多xǔ duō美丽美麗měi lìde风景風景fēng jǐng然而然而rán ér如果如果rú guǒdàizhe不满不滿bù mǎnde态度態度tài dùkànjiùhuì觉得覺得jué de世界世界shì jièshangde一切一切yī qièdōuhěn糟糕糟糕zāo gāo

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply