Deaf lawyer

聋人律师聾人律師

èr全国全國quán guó残疾殘疾cán jírén抽样抽樣chōu yàng调查調查diào chá数据數據shù jù显示顯示xiǎn shì中国中國Zhōngguóde听力聽力tīng lì残疾殘疾cán jírén达到達到dá dào2780wàn。2020niánzài这些這些zhè xiē听力聽力tīng lì残疾殘疾cán jírénzhōng出现出現chū xiànle中国中國Zhōngguówèi聋人聾人lóng rén律师律師lǜ shīde名字名字míng zìjiào谭婷譚婷Tán Tíng

谭婷譚婷Tán Tíngsuìshíhuànshàngle中耳炎中耳炎zhōng ěr yán但是但是dàn shì因为因爲yīn wèi恰当恰當qià dàngde治疗治療zhì liáo最后最後zuì hòu失去失去shī qùle听力聽力tīng lì变成變成biàn chéngle聋人聾人lóng rén开始開始kāi shǐ学习學習xué xí适应適應shì yìng没有沒有méi yǒu声音聲音shēng yīnde世界世界shì jièniánhòucái进入進入jìn rù特殊特殊tè shū教育教育jiào yù学校學校xué xiào谭婷譚婷Tán Tíngde成长成長chéng zhǎngshì中国中國Zhōngguó特殊特殊tè shū教育教育jiào yùgāng开始開始kāi shǐ发展發展fā zhǎnde时候時候shí hòu全国全國quán guóyǒu各种各样各種各樣gè zhǒng gè yàngde特殊特殊tè shū学校學校xué xiào教学教學jiào xué质量質量zhì liàng教材教材jiào cáide使用使用shǐ yòngděngdōu参差不齐參差不齊cēn cī bù qí但是但是dàn shì谭婷譚婷Tán Tínghěn努力努力nǔ lì所有所有suǒ yǒude时间時間shí jiāndōulái学习學習xué xídào高中高中gāo zhōngshízhěng年级年級nián jízhǐshèngrénle高考高考gāo kǎohòu成功成功chéng gōngkǎojìnle重庆师范大学重慶師範大學Chóngqìng Shīfàn Dàxuéde特殊特殊tè shū教育教育jiào yù专业專業zhuān yè成为成爲chéng wéileniánzhè高中高中gāo zhōng唯一唯一wéi yīde大学生大學生dà xué shēng

àn计划計劃jì huà谭婷譚婷Tán Tíng可能可能kě nénghuì成为成爲chéng wéimíng特殊特殊tè shū教育教育jiào yù老师老師lǎo shī但是但是dàn shì偶然偶然ǒu ránde机会機會jī huìkàndàole招聘招聘zhāo pìn聋人聾人lóng rén作为作爲zuò wéi律师律師lǜ shī助理助理zhù lǐde信息信息xìn xīzhèràng喜出望外喜出望外xǐ chū wàng wàibìngdìngxiàle成为成爲chéng wéi律师律師lǜ shīde目标目標mù biāoxiǎngyào成为成爲chéng wéi律师律師lǜ shī必须必須bì xū通过通過tōng guò国家國家guó jiā司法司法sī fǎ考试考試kǎo shìzhè考试考試kǎo shì对于對于duì yú普通普通pǔ tōngrén来说來說lái shuōdōuhěnnán通过通過tōng guòjǐnwéi0.1,zhèduì聋人聾人lóng rénde难度難度nán dùhuìgèng因为因爲yīn wèi聋人聾人lóng rén对于對于duì yú很多很多hěn duō常识常識cháng shíde理解理解lǐ jiěhuì普通普通pǔ tōngréngèngnán谭婷譚婷Tán Tíng自从自從zì cóng开始開始kāi shǐ准备準備zhǔn bèi司法司法sī fǎ考试考試kǎo shì之后之後zhī hòuměitiān早上早上zǎo shàngliùdiǎn学习學習xué xídào晚上晚上wǎn shàngshídiǎn因为因爲yīn wèi各种各種gè zhǒng压力壓力yā lì一起一起yī qǐ准备準備zhǔn bèi考试考試kǎo shìde很多很多hěn duōréndōu渐渐漸漸jiàn jiàn放弃放弃fàng qìle谭婷譚婷Tán Tíng失败失敗shī bàileliǎng终于終于zhōng yúzàisān通过通過tōng guòle考试考試kǎo shì

因为因爲yīn wèi谭婷譚婷Tán Tíngshì聋人聾人lóng rén所以所以suǒ yǐ或许或許huò xǔshì中国中國Zhōngguó40wàn律师律師lǜ shī唯一唯一wéi yī不能不能bù néng上庭上庭shàng tíngdede工作工作gōng zuòjiāng主要主要zhǔ yào集中集中jí zhōngzài法庭法庭fǎ tíngxiàxiǎngràng更多更多gèng duō聋人聾人lóng rényǒu健全健全jiàn quánde法律法律fǎ lǜ知识知識zhī shí减少减少jiǎn shǎo聋人聾人lóng rénmende困难困難kùn nán现在現在xiàn zài成为成爲chéng wéile聋人聾人lóng rén普通普通pǔ tōngrénde桥梁橋梁qiáo liáng努力努力nǔ lìràng更多更多gèng duō聋人聾人lóng rénnéng听见聽見tīng jiàn”。

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.