Dangerous revenge

危险的报复危險的報復

近日近日jìn rì浙江浙江Zhèjiāngde交警交警jiāo jǐng指挥指揮zhǐ huī中心中心zhōng xīn发现發現fā xiànshìnèiliàng汽车汽車qì chēliǎngtiān违反違反wéi fǎn交通交通jiāo tōng规则規則guī zé50zhèliàngchēde主人主人zhǔ rénQián先生先生xiānsheng表示表示biǎo shìzhèliǎngtiānjiāng自己自己zì jǐdechēgěile别人別人bié rén交警交警jiāo jǐngyòu联系聯繫lián xìdàochēderéncái发现發現fā xiànzhè男人男人nán rénshì为了爲了wèi le自己自己zì jǐ正在正在zhèng zài追求追求zhuī qiúde女士女士nǚ shì报复報復bào fùqián男友男友nán yǒujiùledechēbìng故意故意gù yìchuǎnghóngdēng49chāo驾驶駕駛jià shǐ1ér这些這些zhè xiē行为行爲xíng wéidōushìzhèwèi女士女士nǚ shì要求要求yāo qiúde原来原來yuán láiQián先生先生xiānshengzhèwèi女士女士nǚ shì交往交往jiāo wǎngguòdàn最近最近zuì jìnQián先生先生xiānshengduìzhèwèi女士女士nǚ shì十分十分shí fēn冷淡冷淡lěng dànhái不时不時bù shízài朋友圈朋友圈péng yǒu quān展示展示zhǎn shì其他其他qí tā女人女人nǚ rénde合照合照hé zhàozhèwèi女士女士nǚ shìjiù产生産生chǎn shēngle不满不滿bù mǎnxiǎngyòngzhèzhǒng方式方式fāng shì报复報復bào fù最后最後zuì hòuchēderénzhèwèi女士女士nǚ shìdōubèizhuā起来起來qǐ láile

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.