Dancing

跳舞跳舞

zhāng老师老師lǎo shī最近最近zuì jìnyǒulexīn学生學生xué shēngshìsuìdexiǎo女孩女孩nǚ hái她的她的tā de妈妈媽媽mā madàizheláixué跳舞跳舞tiào wǔ上课上課shàng kèyuè以后以後yǐ hòu老师老師lǎo shī发现發現fā xiànzhè女孩女孩nǚ háiměi上课上課shàng kèdōuxiào原来原來yuán láishìzhè女孩女孩nǚ háide妈妈媽媽mā maláixué跳舞跳舞tiào wǔ但是但是dàn shìxiǎo女孩女孩nǚ hái喜欢喜歡xǐ huān老师老師lǎo shīwènzhè妈妈媽媽mā ma为什么爲什麽wèi shén me一定一定yī dìngyàoràng孩子孩子hái zixué跳舞跳舞tiào wǔzhè妈妈媽媽mā mashuō因为因爲yīn wèicóngxiǎojiù觉得覺得jué dehuì跳舞跳舞tiào wǔderéndōuhěnměi所以所以suǒ yǐxiǎngràng孩子孩子hái ziláixué老师老師lǎo shīshuō那么那麽nà mexià孩子孩子hái zijiùyòngláile喜欢喜歡xǐ huān快乐快樂kuài lè喜欢喜歡xǐ huān跳舞跳舞tiào wǔdeshìcái应该應該yīng gāiláidāng我的我的wǒ de学生學生xué shēng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.