Crazy Driver

疯狂的司机瘋狂的司機

wèigāolínglǎorénzàigāo公路公路gōng lùshàng驾驶駕駛jià shǐshíjiēdàole妻子妻子qī ziláide电话電話diàn huà妻子妻子qī zi焦急焦急jiāo jíde告诉告訴gào sùshuō老公老公lǎo gōng小心小心xiǎo xīngāngcóng新闻新聞xīn wénshàngkàndào报道報道bào dàoshuōzài280hào公路公路gōng lùshàngyǒu疯子瘋子fēng zi正在正在zhèng zài开车開車kāi chēxíng

开车開車kāi chēdelǎorénshuō知道知道zhī dào可是可是kě shìshìérshì成百上千成百上千chéng bǎi shàng qiān

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply