Count numbers

数数數數

3133

老师老師lǎo shī希望希望xī wàng学生學生xué shēngmenměishuōchū自己自己zì jǐde想法想法xiǎng fǎshídōuyàoxiān思考思考sī kǎo学生學生xué shēngmen可以可以kě yǐyòngshǔshùde方法方法fāng fǎ如果如果rú guǒxiǎngshuō重要重要zhòng yàode事情事情shì qíng可以可以kě yǐxiāncóngshǔdào五十五十wǔ shízàishuō如果如果rú guǒxiǎngshuō非常非常fēi cháng重要重要zhòng yàode事情事情shì qíngjiùxiāncóngshǔdào一百一百yī bǎizàishuō

zhètiān老师老師lǎo shīzhànzài火炉火爐huǒ lú旁边旁邊páng biān上课上課shàng kède时候時候shí hòu发现發現fā xiàn学生學生xué shēngmendōuzàihěnkuàideshǔshù最后最後zuì hòu大家大家dà jiā一起一起yī qǐhǎn九十八九十八jiǔ shí bā九十九九十九jiǔ shí jiǔ一百一百yī bǎi老师老師lǎo shīde衣服衣服yī fú着火著火zháo huǒle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *