Condom sales drop

避孕套销量下降避孕套銷量下降

zhèliǎngnián避孕套避孕套bì yùn tào销量銷量xiāo liàng下降下降xià jiàngjiùlián全球全球quán qiúzuì避孕套避孕套bì yùn tào生产生産shēng chǎn企业企業qǐ yède销量銷量xiāo liàng下降下降xià jiàngle40%。cóng2020niándào2022nián中国中國zhōng guóyǒu超过超過chāo guòwànjiā避孕套避孕套bì yùn tào生产生産shēng chǎn企业企業qǐ yè注销注銷zhù xiāoyuǎnyuǎngāo2019niánde数据數據shù jùzhèshì为什么爲什麽wèi shén mene

zài疫情疫情yì qínggāng爆发爆發bào fāshí这些這些zhè xiē避孕套避孕套bì yùn tào生产生産shēng chǎn企业企業qǐ yècéng乐观樂觀lè guānde认为認爲rèn wéi由于由于yóu yú经济經濟jīng jì稳定穩定wěn dìng以及以及yǐ jí工厂工廠gōng chǎngnéng生产生産shēng chǎnděng因素因素yīn sù避孕套避孕套bì yùn tàojiānghuì出现出現chū xiàn短缺短缺duǎn quēde情况情况qíng kuàng但是但是dàn shì后来後來hòu láide现实現實xiàn shíràng他们他們tā men大失所望大失所望dà shī suǒ wàng避孕套避孕套bì yùn tào销量銷量xiāo liàng下降下降xià jiàng

nèi人士人士rén shì分析分析fēn xī销量銷量xiāo liàngde下降下降xià jiàng或许或許huò xǔ使用使用shǐ yòng场景場景chǎng jǐngyǒuguān除了除了chú le家庭家庭jiā tíng以外以外yǐ wàiháiyǒu很多很多hěn duō其他其他qí tā使用使用shǐ yòng场景場景chǎng jǐng比如比如bǐ rúzài中国中國zhōng guó市场市場shì chǎng接近接近jiē jìn一半一半yī bànde使用使用shǐ yòngshì发生發生fā shēngzài家庭家庭jiā tíng以外以外yǐ wàide地方地方dì fāngzài疫情疫情yì qíngde影响影響yǐng xiǎngxiàrénrén之间之間zhī jiānde沟通溝通gōu tōng接触接觸jiē chù减少减少jiǎn shǎo避孕套避孕套bì yùn tàode使用使用shǐ yòng频率頻率pín lǜjiù减少减少jiǎn shǎole

很多很多hěn duō企业企業qǐ yèzài销量銷量xiāo liàng下降下降xià jiànghòujiāng目光目光mù guāngzhuǎnxiàngleyòng手套手套shǒu tàode生产生産shēng chǎn因为因爲yīn wèiliǎngzhǒng产品産品chǎn pǐndeyuán材料材料cái liào相近相近xiāng jìnyòudōu属于shǔ yú医疗醫療yī liáo器械器械qì xièshòu疫情疫情yì qíng影响影響yǐng xiǎngyòng手套手套shǒu tàode需求需求xū qiúliàngměinián几乎幾乎jī hū增长增長zēng zhǎng100%,néngdàigěi公司公司gōng sī更多更多gèng duōde利润利潤lì rùn当然當然dāng rán转型轉型zhuǎn xínghuì遇到遇到yù dàozhǒng困难困難kùn nán真正真正zhēn zhèng转型轉型zhuǎn xíng成功成功chéng gōngde企业企業qǐ yèbìngduō

对于對于duì yú中国中國zhōng guó来说來說lái shuō目前目前mù qiánde避孕套避孕套bì yùn tào生产生産shēng chǎnyǒu产能産能chǎn néng过剩過剩guò shèngde现象現象xiàn xiàngzhè对于對于duì yú很多很多hěn duō没有沒有méi yǒu技术技術jì shù实力實力shí lìde企业企業qǐ yèshì乐观樂觀lè guāndedàn与此同时與此同時yǔ cǐ tóng shíyǒu公司公司gōng sī表示表示biǎo shì线下綫下xiàn xià销售銷售xiāo shòuliàng虽然雖然suī rán下降下降xià jiàng线上綫上xiàn shàng销售銷售xiāo shòuliàngquèzài平稳平穩píng wěn增长增長zēng zhǎng对于對于duì yú一些一些yī xiējiàdeyǒu创意創意chuàng yì技术技術jì shùde产品産品chǎn pǐn销售銷售xiāo shòuzài增长增長zēng zhǎng线上綫上xiàn shàng创意創意chuàng yì或许或許huò xǔshì避孕套避孕套bì yùn tào生产生産shēng chǎn企业企業qǐ yèdexīn机会機會jī huì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.