College for the elderly in China

中国的老年大学中國的老年大學

目前目前mù qián中国中國zhōng guóyǒuwànliùqiānduōsuǒ老年老年lǎo nián学校學校xué xiào包括包括bāo kuò参加參加cān jiā远程遠程yuǎn chéng教育教育jiào yùde老龄老齡lǎo líng学员學員xué yuán一共一共yī gòngyǒu1300duōwànrén但是但是dàn shì现在現在xiàn zài中国中國zhōng guó60suì以上以上yǐ shàngde老年老年lǎo niánrén大约大約dà yuēyǒu2.49亿zhèzhǒnggōng严重嚴重yán zhòng平衡平衡píng héng造成造成zào chéngle老年老年lǎo nián大学大學dà xué入学入學rù xuénánde问题問題wèn tí

很多很多hěn duō城市城市chéng shìde老年老年lǎo nián学校學校xué xiàoyǒu严格嚴格yán géde入学入學rù xué要求要求yāo qiú比如比如bǐ rú北京北京běi jīng必须必須bì xūyǒu北京北京běi jīng户口戶口hù kǒucáinéngzài公立公立gōng lì老年老年lǎo nián大学大學dà xué入学入學rù xué不仅不僅bù jǐnzài北京北京běi jīng其他其他qí tā很多很多hěn duō城市城市chéng shì一样一樣yī yàng火爆火爆huǒ bàozài成都成都chéng dū学校學校xué xiào预计預計yù jì招生招生zhāo shēng2000duō rén实际實際shí jì报名報名bào míngdequèyǒuliǎngwànduō rénzài上海上海shàng hǎi有些有些yǒu xiē老年老年lǎo nián大学大學dà xuéyǒu老年老年lǎo niánrén凌晨淩晨líng chénsāndiǎn排队排隊pái duì报名報名bào míng

对于對於duì yú老人老人lǎo rén来说來說lái shuō技能技能jì néngde提升提升tí shēng学历學歷xué lìde获得獲得huò dé已经已經yǐ jīng没有沒有méi yǒutàide意义意義yì yìgèng重要重要zhòng yàodeshì接触接觸jiē chù社会社會shè huì丰富豐富fēng fù充实充實chōng shí晚年晚年wǎn nián生活生活shēng huó老人老人lǎo rén群体群體qún tǐyǒu巨大巨大jù dàde潜在潛在qián zài市场市場shì chǎng很多很多hěn duō商人商人shāng rénduìzhè行业行業háng yède未来未來wèi lái充满充滿chōng mǎn信心信心xìn xīn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.