Coded lock

密码锁密碼鎖

27hào凌晨淩晨líng chén1diǎn左右左右zuǒ yòu起床起床qǐ chuángshàng厕所厠所cè suǒde大爷大爺dà yé突然突然tū rán发现發現fā xiàn自己自己zì jǐjiāzhōngjìnlái陌生人陌生人mò shēng rén赶紧趕緊gǎn jǐnjiào自己自己zì jǐde儿子兒子ér zi报警報警bào jǐngshuōyǒu陌生人陌生人mò shēng rén自己自己zì jǐjiādemén打开打開dǎ kāile警察警察jǐng cháhěnkuàidàole现场現場xiàn chǎngzhè陌生人陌生人mò shēng rén解释解釋jiě shìshuōzǒucuòleshìzhùzài隔壁隔壁gé bì单元單元dān yuándeshéi知道知道zhī dào他们他們tā menliǎngjiāde大门大門dà mén密码密碼mì mǎsuǒshì一样一樣yī yàngdeménjiùbèi打开打開dǎ kāile大爷大爺dà yé家人家人jiā rén表示表示biǎo shì相信相信xiāng xìnzhè怎么怎麽zěn me可能可能kě néngne然后然後rán hòuzài警察警察jǐng cháde见证見證jiàn zhèngxiàràngzhè陌生人陌生人mò shēng rén自己自己zì jǐjiādemén打开打開dǎ kāi结果結果jié guǒjiādemén真的真的zhēn dekāile并且幷且bìng qiězhèliǎngjiāde大门大門dà mén密码密碼mì mǎ确实確實què shí完全完全wán quán一样一樣yī yàng警察警察jǐng cháyòu查证查證chá zhènglede身份身份shēn fèn发现發現fā xiànshuōdedōushì真的真的zhēn de大家大家dà jiādōu觉得覺得jué detàiqiǎole

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.