Clubhouse’s popularity

Clubhouse的爆红Clubhouse的爆紅

2021niángāng开始開始kāi shǐjiù出现出現chū xiànlekuǎn风靡風靡fēng mǐ全球全球quán qiúdexīn应用應用yìng yòngClubhouse。zhèshìyī 语音語音yǔ yīn聊天聊天liáo tiān线上綫上xiàn shàng派对派對pài duì网络網絡wǎng luò座谈会座談會zuò tán huìděng语音語音yǔ yīn互动互動hù dòngwéi核心核心hé xīnde社交社交shè jiāo媒体媒體méi tǐ软件軟件ruǎn jiàn使用者使用者shǐ yòng zhě可以可以kě yǐzài上面上面shàng miàn收听收聽shōu tīng不同不同bù tóngderén根据根據gēn jù不同不同bù tóng话题話題huà tí展开展開zhǎn kāide谈话談話tán huà采访采訪cǎi fǎng讨论討論tǎo lùn

zhèbìng不是不是bù shìkuǎn语音語音yǔ yīn社交社交shè jiāo软件軟件ruǎn jiànshì什么什麽shén me导致導致dǎo zhìledebàohóngne其中其中qí zhōng原因原因yuán yīnshì不是不是bù shì来者不拒來者不拒lái zhě bù jùde而是而是ér shìxiàng私密私密sī mì俱乐部俱樂部jù lè bù一样一樣yī yàng需要需要xū yào收到收到shōu dào邀请邀請yāo qǐngcáinéng加入加入jiā rùgèngxiàngshì虚拟虛擬xū nǐ空间空間kōng jiānde精英精英jīng yīng俱乐部俱樂部jù lè bù

加入加入jiā rù之后之後zhī hòu可以可以kě yǐ选择選擇xuǎn zégǎn兴趣興趣xìng qùde任何任何rèn hé话题話題huà tí政治政治zhèng zhì科技科技kē jì阅读閱讀yuè dú商务商務shāng wù健康健康jiàn kāng饮食飲食yǐn shí教育教育jiào yù养老養老yǎng lǎo……提供提供tí gōngdegǎn兴趣興趣xìng qùde话题話題huà tíyuèduōjiùhuì推荐推薦tuī jiàngěigèngduō聊天聊天liáo tiānshì个人個人gè réngōng参考參考cān kǎo加入加入jiā rù里面裏面lǐ miànde聊天聊天liáo tiānshìjiùxiàng电话電話diàn huà会议會議huì yìshǎoshùrénzhǔjiǎngduōshùréntīng如果如果rú guǒxiǎngtīng可以可以kě yǐ悄悄悄悄qiāo qiāo离开離開lí kāi一旦一旦yī dàn结束結束jié shù聊天聊天liáo tiānshìjiùhuì关闭關閉guān bì音频音頻yīn pínhuì消失消失xiāo shīzhè功能功能gōng néng满足滿足mǎn zúle用户用戶yòng hùde私密私密sī mì需求需求xū qiú

那么那麽nà me如何如何rú hécáinéng获得獲得huò dé邀请邀請yāo qǐngne只有只有zhǐ yǒu已经已經yǐ jīng成为成爲chéng wéi用户用戶yòng hùde使用者使用者shǐ yòng zhěcáinéng发出發出fā chū邀请邀請yāo qǐng并且幷且bìng qiěměirén只有只有zhǐ yǒuliǎng邀请邀請yāo qǐngde机会機會jī huì。Clubhousede开发者開發者kāi fā zhě表示表示biǎo shìjiānghuì努力努力nǔ lì尽快儘快jìn kuàixiàngquán世界世界shì jiè开放開放kāi fàng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.