Chinese video blogger – Li Ziqi

中国的视频博主 – 李子柒中國的視頻博主 – 李子柒

最近最近zuì jìnjiào李子柒李子柒Lǐ zǐqīde中国中國Zhōng guó视频博主視頻博主shì pín bó zhǔhuǒle不但不但bù dànzài中国中國Zhōng guóhěn有名有名yǒu míng,YouTubeshàngyǒuduō视频視頻shì pínyǒusān千万千萬qiān wàn以上以上yǐ shàngde播放播放bō fàngliàng已经已經yǐ jīngshì标准標準biāo zhǔnde国际國際guó jì视频視頻shì pín博主博主bó zhǔle

李子柒李子柒Lǐ zǐqīde视频視頻shì pín内容內容nèi róngshì城市城市chéng shìrénde理想理想lǐ xiǎng生活生活shēng huó上山上山shàng shān爬树爬樹pá shùkǎncháizhuō自己自己zì jǐzhòng食物食物shí wùyòng古老古老gǔ lǎode方法方法fāng fǎ制作製作zhì zuò很多很多hěn duō东西東西dōng xi好像好像hǎo xiàng没有沒有méi yǒu什么什麽shén meshìhuìzuòdezhèzhǒng传统傳統chuán tǒngde古代古代gǔ dài风格風格fēng géràng大家大家dà jiāyǒuhěn新鲜新鮮xīn xiān舒服舒服shū fude感觉感覺gǎn jué

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply