Chinese people eat too much salt!

中国人吃盐太多了!中國人吃鹽太多了!

中国人中國人zhōng guó rén平均平均píng jūnměitiānchīdiào10gyánshì世界卫生组织世界衛生組織shì jiè wèi shēng zǔ zhī推荐推薦tuī jiànliàngdeliǎngbèi过去過去guò qù40niánjiān中国中國zhōng guó成年人成年人chéng nián rénshíyánliàng位居位居wèi jū世界世界shì jièshǒuwèiyán摄入攝入shè rù过量過量guò liànghuì使使shǐ血压血壓xuè yā升高升高shēng gāoshì中风中風zhòng fēng心脏病心臟病xīn zàng bìngde主要主要zhǔ yào原因原因yuán yīn致死致死zhì sǐ人数人數rén shùyuēzhàn中国中國zhōng guó死亡死亡sǐ wángzǒng人数人數rén shùde40%。

中国中國zhōng guó北方北方běi fāng地区地區dì qūyán摄入攝入shè rùliàngwéiměitiān11.2g,全球全球quán qiúzuìgāozhè数字數字shù zìcóng20世纪世紀shì jì80年代年代nián dài一直一直yī zhízài下降下降xià jiàng当时當時dāng shíwéiměitiān12.8g,进入進入jìn rù21世纪世紀shì jì以后以後yǐ hòu下降下降xià jiàngzuìwéi明显明顯míng xiǎn原因原因yuán yīn可能可能kě néngshì政府政府zhèng fǔ加强加强jiā qiángyán意识意識yì shí教育教育jiào yù以及以及yǐ jí人们人們rén menduì腌制腌制yān zhì食品食品shí pǐnde依赖依賴yī lài程度程度chéng dù下降下降xià jiàng因为因爲yīn wèiquánnián蔬菜蔬菜shū cài供应供應gōng yìngliàng增加增加zēng jiāle

然而然而rán ér中国中國zhōng guó南方南方nán fāng并未幷未bìng wèi出现出現chū xiàn下降下降xià jiàng趋势趨勢qū shìyán摄入攝入shè rùliàngcóng20世纪世紀shì jì80年代年代nián dài开始開始kāi shǐměitiān8.8g大幅大幅dà fú上升上升shàng shēngzhì2010nián以后以後yǐ hòudeměitiān10.2g。原因原因yuán yīn可能可能kě néng在于在于zài yú加工加工jiā gōng食品食品shí pǐn外出外出wài chū就餐就餐jiù cānliàng增长增長zēng zhǎng从而從而cóng ér导致導致dǎo zhì政府政府zhèng fǔde努力努力nǔ lìwèi达到達到dá dào预期預期yù qī效果效果xiào guǒ

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply