Chinese characters

汉字漢字

汉字漢字hàn zìshìyònglái记录記錄jì lù汉语漢語hàn yǔde书写書寫shū xiě符号符號fú hào汉字漢字hàn zìshì世界世界shì jièshàngzuì古老古老gǔ lǎode文字文字wén zì之一之一zhī yī已经已經yǐ jīngyǒuliùqiānduōnián历史歷史lì shǐle很多很多hěn duōrén觉得覺得jué de汉字漢字hàn zì非常非常fēi chángnán因为因爲yīn wèikàn起来起來qǐ láixiàng图画圖畫tú huà其实其實qí shízuìzǎode汉字漢字hàn zìjiùshìhuà出来出來chū láide,最后,最後, zuì hòu变成變成biàn chéngle我们我們wǒ men现在現在xiàn zàide汉字漢字hàn zì

汉字漢字hàn zìyǒu多少多少duō shǎo将近將近jiāng jìnshíwàndàn没有沒有méi yǒu准确準確zhǔn quède数字數字shù zì我们我們wǒ men日常日常rì cháng生活生活shēng huózhōng需要需要xū yàoyòngdàode汉字漢字hàn zì只有只有zhǐ yǒu3000duō现代現代xiàn dài汉字漢字hàn zì包括包括bāo kuò繁体繁體fán tǐ简体簡體jiǎn tǐliǎngzhǒng

汉字漢字hàn zìde历史歷史lì shǐyǒu很多很多hěn duō中国中國zhōng guó文化文化wén huà所以所以suǒ yǐ如果如果rú guǒxiǎng真正真正zhēn zhèngde学习學習xué xí汉语漢語hàn yǔ了解瞭解liǎo jiě中国中國zhōng guójiù开始開始kāi shǐ学习學習xué xí汉字漢字hàn zìba

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

  1. Why the sound is not loud enough for me to hear using earphone? Maybe if I use Beats headphone I will hear it clearly.

Leave a Reply

Your email address will not be published.